SOCIOLINGUISTICS

Course Information
TitleΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / SOCIOLINGUISTICS
CodeΓλ4-463
FacultyPhilosophy
SchoolEnglish Language and Literature
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonNo
StatusActive
Course ID600007501

Programme of Study: 2018-2019

Registered students: 5
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective CoursesWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600148483
Course Type 2016-2020
 • Background
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • English (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
• Become familiar with the fundamental concepts and paradigms of Sociolinguistics • Acquire the skill of applying theoretical concepts to everyday data analysis • Develop critical thinking and language awareness • Embrace linguistic/cultural tolerance
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Sociolinguistics challenges the asocial view of language as a homogeneous, autonomous system and argues, instead, that a theory of language (as a social phenomenon) must necessarily include the study of language in use. In everyday interactions, speakers routinely use language to send vital social messages about who we are, where we come from, and who we associate with. Also, we often infer another person's background, education, gender, ideology etc., simply on the basis of her/his use of linguistic varieties and forms —sometimes on just the choice of a single word. This course looks into the diverse uses of language as they vary with social parameters (e.g. time, geographical provenance, ethnicity, social class, age, gender, education). Topics include regional/social variation, borrowing and code-switching, communicative competence, speech events, politeness, attitudes to language, turn-taking, sociolinguistic variables etc. To this end, it offers an overview of different sociolinguistic paradigms such as Ethnography of Speaking, Conversation Analysis, Social Psychology of Language and Urban Dialectology.
Keywords
language & society, relativity, linguistic variation, borrowing & code-switching, Urban Dialectology, Ethnography, Face, Conversation Analysis, Social psychology of language, attitudes, prejudices
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Audio
 • Multimedia
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
sound and image files, TV programs, internet videos (e.g. YouTube), powerpoint presentations
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Reading Assigment
Total
Student Assessment
Description
Class participation, Written final exam
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Oral Exams (Formative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Wardhaugh, Ronald (2010). An Ιntroduction to Sociolinguistics (6th ed.). Malden, MA, etc.: Wiley-Blackwell
Additional bibliography for study
Corpus & Reading list: Ανδρουτσόπουλος, Γιάννης (1997). Η γλώσσα των νέων σε συγκριτική προοπτική. Ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 17: 562-76. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Ανδρουτσόπουλος, Γιάννης (1999) Από τα φραγκοχιώτικα στα Greeklish. Το Βήμα http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=114&artid=114039&dt=05/09/1999 Ανδρουτσόπουλος, Γιάννης (2001). Η γλώσσα των νέων. Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός. Πύλη για την ελληνική γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_b9/index.html Androutsopoulos, Jannis K. & Georgakopoulou, Alexandra (2003). Discourse Constructions of Youth Identities. Amsterdam: John Benjamins. Brown, Penelope & Stephen Levinson (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press. Berlin Brent & Paul Kay (1969). Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley: University of California Press. Carroll, John Bissell (ed.) (1966). Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press. [author: Whorf, Benjamin Lee] Fairclough, Norman (1989). Language and Power. London: Longman. Ferguson, Charles A. (1959). Diglossia. In Pier Paolo Giglioli (ed.) (1972), Language and Social Context: Selected Readings. Harmondsworth: Penguin Books. Fishman, Joshua A. (1968). Readings in the Sociology of Language. The Hague: Mouton. Georgakopoulou, Alexandra & Marianna Spanaki (eds) (2001). A Reader in Greek Sociolinguistics. Oxford: Peter Lang. Giles, Howard & Peter Powesland (1975). Speech Style and Social Evaluation. London: Academic Press. Gumperz, John J. & Dell Hymes (eds) (1972). Directions in Sociolinguistics. New York: Holt, Rinehart & Wilson. Gumperz, John Joseph & Levinson, Stephen C. (eds) (1996). Rethinking Linguistic Relativity. Cambridge: Cambridge University Press. Hutchby, Ian & Robin Wooffitt (1999). Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press. Holmes, Janet (1992). An Introduction to Sociolinguistics. London: Longman. Hudson, Richard (1980). Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Hymes, Dell (1972). On Communicative Competence. In John B. Pride & Janet Holmes (eds), Sociolinguistics: Selected Readings, 269-293. Harmondsworth: Penguin Books. Labov, William (1972a). Language in the Inner City. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Labov, William (1972b). Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Makri-Tsilipakou, Marianthi (1981). Greek kinship terms and linguistic change. Eπιστημονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Tόμος K’. Θεσσαλονίκη, 1981, σελ. 251-274. http://www.nlg.gr/db/icon/1981/81_10.pdf Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (1983). Aπόπειρα περιγραφής της νεοελληνικής προσφώνησης. Mελέτες για την Eλληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 4ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 16-18 Mαΐου, 1983. Eκδοτικός Oίκος Aφών Kυριακίδη, Θεσσαλονίκη, σελ. 219-239. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (1986). Mερικές στιγματισμένες φόρμες της νεοελληνικής. Mελέτες για την Eλληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 7ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 12-14 Mαΐου, 1986. Eκδοτικός Oίκος Aφών Kυριακίδη, Θεσσαλονίκη, σελ. 261-277. Makri-Tsilipakou, Marianthi (1987). Language, the sexes, and the teacher of English. Journal of Applied Linguistics, No 3, Eτήσια έκδοση της Eλληνικής Eταιρείας Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη, 1987, σελ. 66-87. Makri-Tsilipakou, Marianthi (1989). The Gender of άνθρωπος: An exercise in false generics. Proceedings of the 3rd Symposium on the Description and/or Comparison of English and Greek, April 10-12. Θεσσαλονίκη, 1989, σελ. 61-83. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (1990). Γλώσσα, διαφορά και κοινωνική αξιολόγηση. Mελέτες για την Eλληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 11ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 26-28 Aπριλίου, 1990. Eκδοτικός Oίκος Aφών Kυριακίδη, Θεσσαλονίκη, σελ. 345-365. Makri-Tsilipakou, Marianthi (1994a). Interruption revisited: Affiliative vs. disaffiliative intervention. Journal of Pragmatics 21: 401-426. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378216694900124 Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (1996). Tι άλλαξε λοιπόν;. Mελέτες για την Eλληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 16ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,4-6 Mαΐου, 1995. Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 435-446. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (1997α). Kρασί ημιαφρώδη και ψωμάκια πλήρης για να έχουμε υγιείς μαλλιά επειδή είναι δυσμενή χρονιά. Mελέτες για την Eλληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 17ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 22-24 Aπριλίου, 1996. Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 532-546. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (1999α). Eρωτ.: Xρησιμοποιείτε ξένες λέξεις όταν μιλάτε; Aπαντ.: Never! ((γέλια)). Στο A.-Φ. Xρηστίδης (επιμ.), «Iσχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην E.E. Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού, 439-447 [ελλ.], 448-457[αγγλ.]. Θεσσαλονίκη: Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (1999β). Nεοελληνική και ξενόγλωσσες μονάδες: δανεισμός ή αλλαγή κώδικα; Eλληνική Γλωσσολογία ’97. Πρακτικά του Γ' Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Eλληνική Γλώσσα, 25-27 Σεπτεμβρίου, 1997. Aθήνα: Eλληνικά Γράμματα. 575-585. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (2001a). Aπλώς ένα ερωτηματολόγιο!; Στο Aγγελική Ψάλτου-Joycey & Mαίρη Bαλιούλη (επιμ.), H συμβολή της διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών στην προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης, 323-333. Θεσσαλονίκη: Eλληνική Eταιρία Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Makri-Tsilipakou, Marianthi (2001c). Congratulations and bravo. In Arin Bayraktaroğlou & Maria Sifianou (eds), Linguistic Politeness Across Boundaries: The Case of Greek and Turkish, 137-176. Amsterdam: John Benjamins. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (2001ε). O μελοδραματικός σχεδιασμός στον καθημερινό λόγο. Στο Σάββας Πατσαλίδης & Aναστασία Nικολοπούλου (επιμ.), Mελόδραμα. Eιδολογικοί και ιδεολογικοί μετασχηματισμοί, 579-619. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (2001στ). Aυτόπτες μάρτυρες: H τηλεοπτική εκδοχή του καθημερινού λόγου. Eφαρμοσμένη Γλωσσολογία 17: 27-47. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (2002a). Oι τρέχουσες αλλαγές στην κοινή νεοελληνική. Στο M. Makri-Tsilipakou (ed.), Selected Papers on Theoretical and Applied Linguistics, 198-222. Thessaloniki: Dept. of Theoretical & Applied Linguistics, School of English, Aristotle University. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (2002β). Συμφωνία/διαφωνία: Aλληλεγγύη και ανιπαλότητα στις συνομιλίες ανδρών γυναικών. Στο Θεοδοσία Παυλίδου (επιμ.), Γλώσσα, γένος, φύλο, 97-144. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Ανατύπωση (2006), 81-117. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Μakri-Tsilipakou, Marianthi (2003). Greek diminutive use problematized: Gender, culture and common sense. Discourse & Society 14 (6): 699-726. http://das.sagepub.com/content/14/6/699.short Μakri-Tsilipakou, Marianthi (2004b). The reinforcement of tellability in Greek television eyewitnessing. Media, Culture & Society 26 (6): 841-859. http://mcs.sagepub.com/content/26/6/841.short Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (2006). Η νοηματική γλώσσα & η κοινωνιογλωσσολογία της. Eφαρμοσμένη Γλωσσολογία 22: 89-102. Mακρή-Tσιλιπάκου, Mαριάνθη (2008). Η διάσταση του ύφους στην Κοινωνιογλωσσολογία. Μελέτες για την Eλληνική Γλώσσα 28: 256-266. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Mακρή-Τσιλιπάκου, Μαριάνθη (2004α). Η ‘γυναικεία’ γλώσσα και η γλώσσα των γυναικών. Πρακτικά διημερίδας Το φύλο, τόπος συνάντησης των διαφορετικών επιστημών: Ένας πρώτος ελληνικός απολογισμός. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές προσεγγίσεις», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 11-12 Οκτωβρίου 2003. www.aegean.gr/gender-postgraduate/documents/Praktika_Synedriou/κείμενο%20Μακρή-Τσιλιπάκου.pdf (ανάρτηση 3/04) Μακρή-Τσιλιπάκου, Μαριάνθη (2010). Η «γυναικεία γλώσσα» και η γλώσσα των γυναικών. Στο Β. Καντσά, Β. Μουτάφη & Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.) Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, 119-146. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.Μακρή-Τσιλιπάκου. Sacks, Harvey, Schegloff, Emanuel A. & Gail Jefferson (1978). A simplest systematics for the organization of turn-taking in conversation. In Jim Schenkein (ed.), Studies in the Organization of Conversational Interaction, 7-56. New York / San Francisco / London: Academic Press. http://www.jstor.org/stable/pdfplus/412243.pdf?acceptTC=true Sapir, Edward (1949). Language: An Introduction to the Study of Speech. San Diego/New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Last Update
02-02-2020