Ιslam in Byzantine and Post Byzantine Literature

Course Information
TitleΤο Ισλάμ στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή γραμματεία / Ιslam in Byzantine and Post Byzantine Literature
CodeΕΠ001
FacultyTheology
SchoolTheology
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorChrysostomos Stamoulis
CommonYes
StatusActive
Course ID600012765

Programme of Study: PPS Tm. THeologías - Eisagōgikī Kateýthynsī Mousoulmanikṓn Spoudṓn (EKMS 2016-sīmera)

Registered students: 23
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective Courses belonging to the selected specializationSpring-4

Class Information
Academic Year2022 – 2023
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600221304
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Learning Outcomes
Students who successfully completed the course are able: to distinguish the attitude of the Orthodox Church and theology towards Islam at a time when Christian theology had reached its substantive structure. To understand the method of dialogue with religious diversity and the speeches of this dialogue. Inevitably, the study of the history of dialogue allows the view, always proportional and timely, of the possibilities of dialogue here, where the conditions and the cultural, theological and political facts have changed. In this way it is possible to avoid repeating the failures of history and to magnify the bright and important moments of this history.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The texts of the ecclesiastical literature are examined in order to create the image of patristic theology about Islam and the methodology of dialogue with otherness. It is also attempted to identify similarities and differences and the possible influences of Islam from Christianity.
Keywords
Islam, Orthodoxy, dialogue, Theotokos, Christ, freedom, will
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures652.6
Reading Assigment331.3
Exams20.1
Total1004
Student Assessment
Description
Written examination at the end of the semester. The exam is done by the teacher and the results are available to the students. Oral examination for special and statutory categories of students. Alternative examination through work for foreign students and students.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Oral Exams (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Αγγελική Ζιάκα, Το Ισλάμ στη βυζαντινή, μεταβυζαντινή και νεότερη ελληνική γραμματεία. Πολεμική και διάλογος, εκδ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2016.
Additional bibliography for study
Μητροπολίτου Ἑλβετίας Δαμασκηνοῦ, Ἀκαδημαϊκός διάλογος Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων, ἀνάτυπον ἀπό τήν: Ἐπιστιμονική Παρουσία Ἐστίας Θεολόγων Χάλκης, τόμος Γ, Ἀθῆναι 1994, σελ.168.
Last Update
20-02-2023