Greco-Italian Relations

Course Information
TitleΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ / Greco-Italian Relations
Title in ItalianRelazioni greco-italiane
Code11362
FacultyPhilosophy
SchoolItalian Language and Literature
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonYes
StatusActive
Course ID280006619

Programme of Study: UPS School of Italian Language and Literature 2013

Registered students: 119
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Italian Language and LiteratureMandatory Elective Courses216

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours4
Total Hours52
Class ID
600148021
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • Italian (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
NO
Learning Outcomes
The course aims to familiarise the students with the history of Venetian rule over Greek lands, through a critical study of aspects of the society and culture of the Serenissima's colonial empire in the eastern Mediterranean. Each 3-hour lesson comprises a lecture and a seminar. In the seminar particular issues are discussed within the framework of the central topic presented in the lecture; at the same time, written historical sources are analysed. The lesson is based on the active participation of the students who are urged to write and orally present papers. The course uses the educational platform elearning.auth: https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=7258.
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
ISTITUTIONS AND ATTITUDES IN THE VENETIAN STATE: THE FORMATION AND FUNCTION OF A COLONIAL EMPIRE. The course examines the most important chapters of the history and culture of Venice, focusing on tis colonial policy in Greek lands from the time of the conquest of Byzantine lands in 1204 (Partitio Terrarum Imperii Romaniae) up to the abolition of the Venetian Republic by Napoleon (1797). Here is an overview of the particular areas covered: Historiographic approaches; sources and tools of research. Factors which contributed to the colonial expansion of the Venetians in the eastern Mediterranean. The geographical and chronological limits of the Venetian maritime empire (Stato da Mar). Colonial government, institutions, economic and military organisation; shipping and commerce; social stratification, marginal groups, racial roles, charity, social care; religious, educational and cultural policies; language, art and society; the framework of relations between the dominant and the subjects.
Keywords
Republic of Venice, Venetian Maritime State (Stato da Mar), Eastern Mediterranean, Greek-orthodox Venetian subjects, 13th-18th centuries.
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Audio
 • Multimedia
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
PC, internet, eClass, e-mail, electronic projector.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures753
Reading Assigment753
Field trips and participation in conferences / seminars / activities
Written assigments
Total1506
Student Assessment
Description
The degree to which each student has met the requirements of the course is assessed by the following means: by his active participation in the class proceedings; by the writing of a paper and presenting and supporting it in class; alternatively, by sitting a two-and-a half-hour long written examination.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
 • Active participation (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
– Στάθης Μπίρταχας, Βενετική Κύπρος (1489–1571): Οι Εκθέσεις των αξιωματούχων του ανώτατου διοικητικού σχήματος της κτήσης / Venetian Cyprus: The Reports by the Dominion’s Supreme Administrative Officials, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2020. – Παγκράτης Γ. Δ., Κοινωνία και Οικονομία στο βενετικό «Κράτος της Θάλασσας»: Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις της Κέρκυρας (1496-1538), Αθήνα: Πεδίο, 2013.
Additional bibliography for study
– Μπίρταχας Σ., Κοινωνία, Πολιτισμός και Διακυβέρνηση στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας: Το παράδειγμα της Κύπρου, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011. – Διαλέτη Α., Πλακωτός Γ., Πούπου Α., Ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας, 11ος-18ος αι.: Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτισμός, Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα www.kallipos.gr, 2016. Προσβάσιμο στον ακόλουθο ιστότοπο: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1854. – Παγκράτης Γ. Δ., «Η Βενετία της θάλασσας», στο Σπ. Ασδραχάς – Τζ. Χαρλαύτη (επιμ.), Οι Έλληνες και η Θάλασσα, Αθήνα: Μέλισσα, σ. 273-285. – Lane F. C., Βενετία η θαλασσοκράτειρα: Ναυτιλία-Εμπόριο-Οικονομία, μτφρ. Κ. Κουρεμένος, επιστημ. επιμ. Γ. Δ. Παγκράτης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2007. – Nicol D., Βυζάντιο και Βενετία, μτφρ. Χ.-Α. Μουτσοπούλου, Αθήνα: Παπαδήμας, 2004. – Μαλτέζου Χ. (επιστημονική δ/νση), Όψεις της ιστορίας του βενετοκρατούμενου ελληνισμού: Αρχειακά τεκμήρια, Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1993. – Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμοι: Ι΄ & ΙΑ΄, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1974 & 1975. – Μαλτέζου Χ. (επιστημονική δ/νση), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα: Προσεγγίζοντας την ιστορία της, 2 τόμοι, Αθήνα-Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 2010. – Cozzi G., Knapton M., Scarabello G., Storia d’Italia, τόμ. XII/1 & XII/2, La Repubblica di Venezia nell’età moderna, Torino, UTET, 1997 & 1999. – Αrbel B., «Colonie d’oltremare», στο A. Tenenti, U. Tucci (επιμ.), Storia di Venezia, τόμ. 5, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, σ. 947-985. – Arbel B., «Venice’s Maritime Empire in the Early Modern Period», στο E. R. Dursteler (επιμ.), A Companion to Venetian History, 1400-1797, Leiden-Boston: Brill, 2013, σ. 125-253.
Last Update
22-04-2021