SOCIAL STRUCTURES (SCHOOL, FAMILY, COMMUNITY) AND ADDICTIONS POPULATIONS (CHILDREN, PRISONERS, MENTAL PATIENTS)

Course Information
TitleΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΧΟΛΕΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ / SOCIAL STRUCTURES (SCHOOL, FAMILY, COMMUNITY) AND ADDICTIONS POPULATIONS (CHILDREN, PRISONERS, MENTAL PATIENTS)
CodeΠΙΙΕ03
Interdepartmental ProgrammeCriminal Law and Addictions
Collaborating SchoolsLaw
University of Nicosia (Cyprus)
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodSpring
CommonNo
StatusActive
Course ID600003034

Programme of Study: Criminal Law and Addictions

Registered students: 35
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
POINIKO DIKAIO TŌN EXARTĪSEŌNElective Course belonging to the selected specialization (Elective Specialization Course)217.5
NOMIKĪ KAI THERAPEUTIKĪ DIACΗEIRISĪ TŌN EXARTĪSEŌNElective Course belonging to the selected specialization (Elective Specialization Course)217.5

Class Information
Academic Year2020 – 2021
Class PeriodSpring
Instructors from Other Categories
 • Panagiotis Koutrouvidis
 • Christos Panagiotopoulos
Weekly Hours2
Class ID
600179587
Course Type 2016-2020
 • Background
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
Applicants must have been positively judged on the basis of the admission process to the postgraduate program.
Learning Outcomes
Upon successful completion of the course, students will be able: 1. to identify the impact of specific social structures (family, school, local community and society) on developing addictive behaviors and psychopathology. 2. to develop modes of collaboration with the school, family and community in order to reduce phenomena of addiction within multidisciplinary work 3. to design preventive programmes with target groups these of schools and families 4. to understand Greek and international research results relating to school education and substance abuse. 5. to comprehend all factors affecting the phenomenon of school failure in the drug user population. 6. to comprehend the importance of evaluation of prevention strategies and interventions in schools and the community
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Τhis particular module is an introductory course on the way systems of school, family and community interact with particular focus on addictions. Especially students will be trained in methods of multidisciplinary collaboration aiming at the prevention and intervention on issues of addictions. In addition skills of how to deal with addictive behaviours will be presented and analysed within the framework of school and family. In specific, the course will cover the following themes: 1. current socio-economico-political development model and addictions 2. the role of the family in addictions (relation between parents, parent-child relation, children's behavior management practices, parents' attitude) 3. The role of the school in addictions (teacher-student relation, teacher's relation with students' parents, teacher relation with colleagues, students' behavior management practices, teachers' attitude) 4. overview of prevention programs and interventions in schools 5. mentally resilient parents, teachers and children-adolescents 5. evaluation of interventions in schooling and the community
Keywords
interdisciplinary collaboration, systemic approach, family, school, community, prevention, intervention, current socioeconomicopolitical development model, addictions, mental resilience.
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Interactive excersises
 • Book
 • case study
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
During teaching will be used viewers as Powerpoint. Communication with students will be performed by e-mail.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Fieldwork187.57.5
Total187.57.5
Student Assessment
Description
The assessment of students will be a written exam with multiple choice questions and extensive development questions (90%). 10% participation and presence
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • ΝΑΙ
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Πουλόπουλος, Χ. (2011). Κοινωνική Εργασία και Εξαρτήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος Κουτρουβίδης , Π. (2015). Σχολείο και Ναρκωτικά, Αθήνα: Φίλντισι
Additional bibliography for study
Ζαφειρίδης, Φ. (2009). Εξαρτήσεις και κοινωνία. Αθήνα: Κέδρος. Μπρούζος, Α. (2009). Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός συμβουλευτικής: μια ανθρωπιστική θεώρηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg. Armstrong, D., Hine, J., Hacking, S., Armaos, R., Jones, R., Klessinger, N. and France A. (2005) Children, Risk and Crime: The On Track Youth Lifestyles Surveys. London: Home Office Publications Κοκκέβη, Α., Φωτίου, Α., Κίτσος, Γ. (2008). Τρόπος ζωής και αντιλήψεις εφήβων μαθητών.Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση Γεωργίου, Σ., Ν. (2000). Σχέση σχολείου οικογένειας και ανάπτυξη του παιδιού, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2000 Μπαφίτη, Τ., Καλαρρύτης, Γ (2009). Συστημική προσέγγιση: Θεωρήσεις και εφαρμογές Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα, 2009 Κοσμόπουλος, Α. & Μουλαδούδης, Γ. (2003). Ο Carl Rogers και η προσωποκεντρική του θεωρία για την ψυχοθεραπεία και την εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Rohner, R. & Khaleque, A. (2005). Handbook for the study of parental acceptance and rejection (4th ed.). Storrs, CT: Rohner Research Publications. Reid, J., Patterson, G. & Snyder, J. (2002). Antisocial Behavior in Children and Adolescents: a developmental analysis and model for intervention. Washington, DC: American Psychological Association. Cushman, P. (1990). Γιατί ο εαυτός είναι άδειος. Προς μια ιστορικά τοποθετημένη ψυχολογία. American Psychologist, 45, 599-611, μτφρ. Ε. Αυδή. Bailey, J., Hill, K., Oesterle, S., & Hawkins, D. (2009). Parenting practices and problem behavior across three generations: monitoring, harsh discipline and drug use in the intergenerational transmission of externalizing behavior. Developmental Psychology, 45, 1214-1226. Dwairy, M. (2011). Perceived family and school rejection and adolescents’ psychological states. Psychology, 2, 535-541. Rohner, R. (2010). Perceived teacher acceptance, parental acceptance and the adjustment, achievement and behavior of school-going youths internationally. Cross-Cultural Research. 44, 211-221. Capuzzi, D. (2008) Youth at risk : a prevention resource for counselors, teachers, and parents. Alexandria, American Counseling Association. Doweiko, H.E. (2015) Concepts of chemical dependency, Stamford, Cengage Learning. United States Department of Education (2013). What works: Schools without drugs, CreateSpace Independent Publishing Platform. Wilson, R. (2011) Drug abuse prevention : a school and community partnership. Sudbury, Jones and Bartlett Publishers. Ekstrom,R.B.,Goertz,M.E.,Pollack,J.M.,Rock,D.A. (1986).Who Droupout high school and Why, findings from a National study, Teachers College, 87,357-373. Κοκκέβη Ά., Φωτίου Α., Ξανθάκη Μ., Καναβού Ε. (2011).Εξαρτησιογόνες ουσίες στην εφηβεία. Σειρά θεματικών τευχών: Έφηβοι, Συμπεριφορές & Υγεία , Αθήνα : Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Hibell,B. et.al.(2009). The 2007 ESPAD Report -Substence Use Among Students in 35 European Countries ,The Swedish Counsil fir Information and Alcool and Other Drugs (CAN) LemstrA, M., et.al. (2010). A systemic review of school based marijyana and alcool prevention proframs targeting adolescents aged 10-15, Addict Recearch and Theory, 18,84-96. Mench,B.S. and Kandel, D.B.(1998). Dropping out of High School and Drug Involment, Sosiology of Education, 61, 85-113. Mayet, A. ,Legleye,S., Chau,N., Falissard ,B.(2011). Transitions between tobacco and cannabis use among adolescents: A multi-state modeling of progression from onset to daily use, Addict Behav,36, 1101-1105. Obot,I.S. and Anthony, J.C.(2000). School Droupout and Injecting Drug Use in a Natiolnal Sample of White Non Hispanic American Adults, journal of Drug Education, 23(1), 33-39. Perrenoud, P. (1996) .H σχολική αποτυχία σας ενοχλει; ίσως μπορείτε να κάνετε κάτι, Σύγχρονη Εκπαίδευση , 88, 27-38. International Journal of Addiction Therapy & Research
Last Update
19-04-2021