ENVIRONMENTAL CONCEPTS AND ISSUES IN EDUCATION

Course Information
TitleΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ / ENVIRONMENTAL CONCEPTS AND ISSUES IN EDUCATION
CodeΕΠ.2.069
FacultyEducation
SchoolEarly Childhood Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorAnastasia Dimitriou
CommonYes
StatusActive
Course ID600017829

Programme of Study: UPS of School of Early Childhood Education (2012-today)

Registered students: 106
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreOrientation CourseWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2021 – 2022
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600200089
Course Type 2021
Specialization / Direction
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Learning Outcomes
After completing the course, students will be able to: 1. Understand the composition and functioning of the natural environment as well as the interrelationships between natural phenomena 2. Study basic concepts of environmental sciences 3. Become concerned about the anthropogenic factors that create or enhance environmental problems. 4. Recognize the concept of sustainable fuction of the environment 5. Study the environment as a system and analyze related problems with systemic thinking. 6. Recognize contemporary pressing environmental problems and analyze their environmental / ecological processes and mechanisms 7. Evaluate the importance of energy production and consumption in the perspective of sustainability 8. Link environmental pollution to quality of life 9. Recognize the interdependence between human activities and environmental quality 10. Examine environmental problems in the context of environmental justice and social inequalities 11. Become concerned about the modern way of life at individual and social level and the impact on environmental quality 12. Examine critically the causes and effects of environmental problems on nature and on human societies 13. Examine environmental problems in the context of environmental justice and social inequalities 14. Assess the relationship between environmental quality and social inequalities 15. Evaluate the role of human activities and choices in the quality of the environment 16. Design, implement and evaluate specific interventions to educate individuals (children and adults) about the environment and sustainability in formal and non-formal education
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The module aims to analyse the most pressing contemporary environmental issues and problems including air pollution, climate change, the degradation of natural resources, energy, the greenhouse effect, the depletion of ozone layer, water pollution, the waste management as well as social issues concnerning poverty, hungry, social inequalities because of environemtal quality as well issues about urban environment and sustainable cities. The students are also practice using different educational methods towards the critically analysis of the above mentioned environmental problems. They are also practice for the implementation of educational methods for integrating environmental issues for children in the frame of formal and non-formal education.
Keywords
Environmental problems, environmental educational programs
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
Lectures are supported by the use of digital material such as power point files, videos and movies. These materials are also available through the e-learning digital platform. The e-learning digital platform are also used for the communication with the students. Students could design and development educational material in digical form.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Seminars30.1
Fieldwork100.4
Reading Assigment502
Written assigments451.8
Exams30.1
Total1506
Student Assessment
Description
Methods of evaluation : Written essay Evaluation criteria of written essay: Content (30%): Clarity and scientific composition of language, appropriate use of terminology, relevance to the subject of personal constructs, originality Critical thinking (50%): Interpretation of the topic sufficient justification of opinions, appropriate argumentation, consideration of alternative views, analytical-synthetic approach. Structure (10%): Organization/structure/completeness of the project Bibliography: (10%) Adequacy and appropriateness of bibliographical references, independent source research
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Summative)
 • Performance / Staging (Formative)
 • Labortatory Assignment (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1.Γεωργόπουλος, Α., Νικολάου, Κ., Δημητρίου, Α., Γαβριλάκης, Κ., Μπλιώνης Γ. (2014). Γη ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης. Αθήνα: Gutenberg. 2.Tyler, M. & Scott, S. (2018). Περιβαλλοντική Επιστήμη. Θεσσαλονίκη: ΤΖΙΟΛΑ
Additional bibliography for study
1.Βασάλα, Π. & Φλογαΐτη, Ε. (2004). O κόσμος της θάλασσας. Διαθεματική προσέγγιση. Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές και σχέδια εργασίας. Αθήνα: Μεταίχμιο. 2.Caduto, M. (1985). A guide on environmental values education. Environmental Education Series No 13. Paris: UNESCO. 3.Γεωργόπουλος, Α., Νικολάου, Κ., Δημητρίου, Α., Γαβριλάκης, Κ., Μπλιώνης Γ. (2014). Γη ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης. Αθήνα: Gutenberg. 4.Δημητρίου, Α. (2001). Αγωγή Υγείας και Περιβάλλοντος – Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες. Το Βιβλίο του Εκπαιδευτικού. Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο http://www.elinyae.gr 5.Δημητρίου, Α., (2001). Αγωγή Υγείας και Περιβάλλοντος – Έκθεση και προστασία από τις επικίνδυνες ουσίες. Το Βιβλίο του Μαθητή. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. http://www.elinyae.gr 6.Δημητρίου, Α. (2004). Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης με άξονα την τέχνη Έβρος: Το ποτάμι τριών λαών: Μια πρόταση για την προσχολική ηλικία και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Στο: Χρ. Γκόβαρης, Κ. Βρατσάλης, & Μ. Καμπουροπούλου (Επιμ.), Επιστήμη και Τέχνη (σελ. 117-156). Αθήνα: Ατραπός. 7.Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: περιβάλλον και αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 8.Goleman, D. (2015). Οικολογική νοημοσύνη. Αθήνα: Πεδίο. 9.Hart, R. (2011) (Κ. Ταμουτσέλη, Επιμ.). Τα παιδιά συμμετέχουν. Θεωρία και πρακτική της εμπλοκής παιδιών στην ανάπτυξη της κοινότητας και τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 10.Κατσίκης, Α. (2004). Δια-θεματική Γεωγραφία. Αθήνα: Τυπωθήτω 11.Manorom, Κ. & Pollock, Z. (2006). Role play as a teaching method: A practical guide. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.mekong.es.usyd.edu.au/rolepaly_manual_ubu_pdf 12.Οικονόμου, E. & Χρηστίδου, B. (2008). "Ψάχνοντας το Νέμο": δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης για την προσέγγιση της έννοιας του οικοσυστήματος. Στο Σ Αικ. Πλακίτση (Επ.). Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Αθήνα: Πατάκης, 329-343. 13.Palmberg, I., & Kuru, J. (2000). Outdoor activities as a basis for environmental responsibility. The journal of environmental education, 31 (4), 32-36. 14.Σκαναβή – Τσαμπούκου, Κ. (2004). Περιβάλλον και κοινωνία. Μία σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη. Αθήνα: Κλειδάριθμος. 15.UNESCO - UNEP (1985). A Problem-solving Approach to Environmental Education. Environmental Education Series 15. Paris: Unesco. 16.Young, A.J. & McElhone, M.J. (1986). Guidelines for the development of non-formal environmental education. Environnemental Education Series 23. Paris: Unesco. 17.Webster, K., Graig, J. (Κ. Ταμουτσέλη, μετάφραση) (2011). Λογική και αειφορία. Εκπαιδεύοντας για έναν κόσμο χαμηλού άνθρακα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 18.Wilson, R. A. (ed.) (1994). Environmental Education at Early Childhood Level, Washington, DC: North American Association for Environmental Education. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Applied environmental education and communication Environmental Education Research Environment, Development and Sustainability International Journal of Early Childhood Environmental Education (ijecee) International journal of environmental & science education Journal of Environmental Education Προτεινόμενοι ιστότοποι περιβαλλοντικού περιεχομένου http://www.naaee.org Αμερικανικός οργανισμός για την περιβαλλοντική εκπαίδευση http://www.epa.gov Αμερικάνικη Υπηρεσία Περιβάλλοντος http://www.unesco.org (http://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future) UNESCO http://www.medies.net (Mediterranean Education Initiative for Environment & Sustainability) http://www.ensi.org (Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) http://www.env-edu.gr/Support.aspx (Πύλη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Last Update
16-06-2022