ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ / Teaching of Chemistry
ΚωδικόςΥΧΑ292
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000990

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600124107
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Είναι μεν προαπαιτούμενο αλλά με βάση τη δομή του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τα κύρια αντικείμενα της Χημείας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές επιδιώκεται να είναι σε θέση να: 1. Αντιλαμβάνονται τα κύρια σημεία ενός κεφαλαίου από διδακτικό βιβλίο. 2. Οργανώνουν τα σημεία αυτά στα πλαίσια ενός ωριαίου μαθήματος. 3. Οργανώνουν το βοηθητικό υλικό για την παρουσίαση του μαθήματος. 4. Σχεδιάζουν μια συζήτηση με τους μαθητές πάνω στα συμπεράσματα από τη διδασκαλία. 5. Είναι σε θέση να απαντήσουν σε απλά ερωτήματα μαθητών καθώς και σε ερωτήματα που σχετίζονται με εναλλακτικές απόψεις των μαθητών στα ζητήματα του μαθήματος. 6. Οργανώνουν, συντηρούν και τακτοποιούν την αίθουσα του σχολικού εργαστηρίου. 7. Οργανώνουν τα πειράματα που πρέπει να είναι συμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου χωρίς όμως να παραβλέπουν το εκπαιδευτικό τους περιεχόμενο καθώς και τις ειδικές κατά περίπτωση συνθήκες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορική αναδρομή στη διδασκαλί και ειδικότερα στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Ζητήματα της διδασκαλίας της Χημείας στη δευτεροβάθμια κυρίως εκπαίδευση. Η Ελληνική πραγματικότητα. Περιγραφή των κύριων ρευμάτων στην διδακτική των επιστημών. Ιδιαίτερες δυσκολίες στη διδασκαλία της Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών στη Χημεία και τρόποι αντιμετώπισής τους. Το πείραμα στη διδασκαλία της Χημείας. Οργάνωση της αίθουσας του εργαστηρίου. Οργάνωση του πειράματος ώστε να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Κτάλογος πειραμάτων ομαδοποιημένων κατά περιεχόμενο με στόχο την εκτέλεσή τους στην αίθουσα του σχολικού εργαστηρίου.
Λέξεις Κλειδιά
Διδασκαλία της Χημείας, εναλλακτικές αντιλήψεις στη Χημεία, Πείραμα στη Χημεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • διεθνής βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στις παραδόσεις που γίνονται στην αίθουσα χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής ενώ διαφανοσκόπιο χρησιμοποιετίαι σε κάποιες από τις πειραματικές διαδικασίες στο εργαστήριο. Η ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων είναι διαδεδομένη μεταξύ του διαδάσκοντα και των φοιτητών καθ΄όλη τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά και μέχρι τις εξετάσεις.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται στην ανταπόκριση των φοιτητών στα θεωρητικά και εργαστηριακά ζητήματα που καλούνται να αναπτύξουν, στην επίδοσή τους στη διδασκαλία ως δάσκαλοι καθώς και στο δελτίο αυτοαξιολόγησής τους που υποβάλλουν ως μέρος της τελικής αναφοράς τους για την όλη διαδικασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στοιχεία Διδασκαλίας της Χημείας. Περικλής Ακρίβος, εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Στην ιστοσελίδα που αναφέρθηκε πιο πάνω (users.auth.gr/akrivos/Didaktiki) υπάρχουν ή και προστίθενται κατά περίπτωση, διεθνείς βιβλιογραφικές εργασίες που σχετίζονται με το αντικειμενο του μαθήματος.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-11-2016