Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας των εκπαιδευτικών, ερευνητικών δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών και υποδομών του Α.Π.Θ. ( Σ.Δ.Π. - Α.Π.Θ.)». Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( ΕΚΔιΒιΜ ), Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες εξόδου».

Στο πλαίσιο του Σ.Δ.Π. απαιτείται η συγκέντρωση και επεξεργασία πληθώρας στοιχείων από όλες τις οντότητες που απαρτίζουν το Α.Π.Θ. Ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό που διέπει την ανάπτυξή του, είναι η αξιοποίηση και υποστήριξη στοιχείων και δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα σε ή συλλέγονται από τις μονάδες ή υπηρεσίες του Α.Π.Θ. Για το λόγο αυτό  καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια διασύνδεσης του Σ.Δ.Π. με άλλα συστήματα, όπως οι εφαρμογές Φοιτητικής Μέριμνας του Κ.Η.Δ., η Π.Υ.ΚΑ. & ο κεντρικός μηχανισμός αυθεντικοποίησης χρηστών Α.Π.Θ. του Κ.Η.Δ., οι εφαρμογές της Κεντρικής Διοίκησης (Διαχείρισης Προσωπικού, Οικονομικών Υποθέσεων & Προμηθειών, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων), το Ι.Κ.Ε.Ε. της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, η Καρτέλα Ερευνητή και το ResCom της Επιτροπής Ερευνών.

Παράλληλα η ανάπτυξη του Σ.Δ.Π. δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για:

  1. Τον έλεγχο της αξιοπιστίας,  την ομοιογενοποίηση και το συγχρονισμό των πρωτογενών δεδομένων που σχετίζονται με την ποιότητα (μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και εφαρμογών).
  2. Την αναβάθμιση των εφαρμογών, όταν αυτές δεν παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα που σχετίζονται με την ποιότητα.
  3. Τη βελτίωση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών και τη δημιουργία νέων, όπου και όταν κρίνεται απαραίτητο, για την καταχώρηση των απαραίτητων δεδομένων που σχετίζονται με την ποιότητα.


Βασική αρχή του Σ.Δ.Π. είναι η αποφυγή διπλών καταχωρήσεων των ίδιων δεδομένων για το σύνολο του εκπαιδευτικού, ερευνητικού, διοικητικού και κοινωνικού έργου των μελών του Α.Π.Θ., σε δύο ή περισσότερες βάσεις για την αποφυγή λαθών, τη διευκόλυνση και την εξοικονόμηση χρόνου όλων των εμπλεκομένων.

To Σ.Δ.Π. είναι διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου σε όλους. Ωστόσο, οι πληροφορίες που θα είναι προσβάσιμες σε κάθε ανώνυμο και εγγεγραμμένο χρήστη θα εξαρτώνται από τη θέση και το ρόλο του στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Πραγματοποιείται ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε το σύστημα να είναι συμβατό με τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης χρηστών του Α.Π.Θ. Έτσι, τα μέλη του Α.Π.Θ. (φοιτητές, καθηγητές και λέκτορες, διοικητικό και λοιπό προσωπικό) θα αποκτούν πρόσβαση στο σύστημα με τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού. Δε θα απαιτείται δηλαδή έκδοση νέου λογαριασμού.

Το Σ.Δ.Π. αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

  • Ηλεκτρονικός Οδηγός Σπουδών
  • Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Μαθημάτων
  • Απογραφικά Δελτία
  • Βάση δεδομένων έργου μελών Δ.Ε.Π.
  • Δείκτες Ποιότητας
  • Στατιστικές Αναφορές
  • Εκθέσεις Αξιολόγησης