Διασφάλιση Ποιότητας

Με την υπογραφή της Διακήρυξης της Μπολόνια το 1999, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Παιδείας διακήρυξαν τη βούληση να εδραιώσουν μέχρι το 2010 τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε.), δηλαδή να εναρμονίσουν τη δομή των σπουδών στην Ευρώπη. Ο Ε.Χ.Α.Ε. περιέλαβε τη βελτίωση της αναγνώρισης των πτυχίων, την προαγωγή της κινητικότητας και την προαγωγή της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας. Σε εκτέλεση των ανωτέρω οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες συνέστησαν εθνικά όργανα διασφάλισης της ποιότητας.

Η διαδικασία της Μπολόνια προωθήθηκε µέσω ενός προγράµµατος εργασίας που λάµβανε κατευθυντήριες γραµµές από ανά διετία πραγµατοποιούµενες υπουργικές διασκέψεις (Prague 2001, Berlin 2003, Bergen 2005, London 2007 και Leuven/Louvain-la-Neuve 2009).

Η Σύνοδος των ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στο Βερολίνο (2003) ανέθεσε στην ENQA να αναπτύξει ένα κοινό σύνολο σταθεροτύπων, διαδικασιών και οδηγιών για τη διασφάλιση της ποιότητας. Το κείμενο που συντάχθηκε από την ENQA "Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area" υιοθετήθηκε κατά την επόμενη Σύνοδο στο Bergen (2005).

Προβλέπεται διασφάλιση της ποιότητας σε τρία διαφορετικά επίπεδα:

  • εσωτερική διασφάλιση - στο επίπεδο των ακαδημαϊκών μονάδων και Ιδρυμάτων - με διαδικασίες που πραγματοποιούνται από τα ίδια τα Ιδρύματα
  • εξωτερική διασφάλιση, από οργανισμούς εκτός των Ιδρυμάτων
  • εξωτερική αξιολόγηση των ίδιων των οργανισμών, ως εγγύηση της υπευθυνότητας και της ανεξαρτησίας με την οποία εφαρμόζουν τις διαδικασίες αποτίμησης των ιδρυμάτων.