Είστε εδώ

Νομοθεσία

Νόμος

Ημερομηνία ΦΕΚ    
  2/5/2023 2904 Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών/τριών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).
  28/2/2023 1079 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας οργάνωσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).
4957 21/7/2022   Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.
4777 17/2/2021   Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
4763 21/12/2020   Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης ... και άλλες διατάξεις.
  4/9/2020 3707 Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.
4692 12/6/2020 111 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις
  27/2/2020 625 Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων
4653 24/1/2020 12 Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις
  14/9/2019   Γνωστοποίηση των πορισμάτων της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης ακαδημαϊκής μονάδας στη Συνέλευση του Τμήματος
  21/3/2019 962 Έγκριση οργάνωσης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της δομής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.).
  14/9/2018 3987 Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
4547 12/6/2018   Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. [Άρθρο 101: Θέματα ΑΕΙ]
  12/12/2017 4334 Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
4485 4/8/2017 114  Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα αι άλλες διατάξεις.
4452 15/2/2017 17 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
  8/2/2017 324 Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών.
4310 8/12/2014   Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
ΠΔ98 5/6/2013 134 Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4115 30/1/2013 24 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.
4076 10/8/2012 159 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
4009 6/9/2011 195 Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
3879 21/9/2010 163 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις
3848 19/5/2010 71 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.
3794 4/9/2009 156 Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
3685 16/7/2008 148 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
1466 13/8/2007 1466 Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων
3577 8/6/2007 130 Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.
3549 20/3/2007 69 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  1/3/2007 272 Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2525/1997
  10/8/2006 1091 Καθορισμός Παραρτήματος Διπλώματος
  18/5/2006 625 Αριθμ. 45796/Β1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ1 231/Β1/425/25.8.2000 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β 1099)
3374 2/8/2005 189
Στο κεφάλαιο Α' (άρθρα από 1 έως 13) θεσμοθετείται η Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και καθορίζονται οι διαδικασίες, τα όργανα καθώς και τα κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης.
  13/12/2002 1562 Αριθ. 129201/Β1 Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  5/9/2000 1099 Αριθ. Φ. 1.231/Β1/425 Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2690 9/3/1999 45 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
2472 10/4/1997 50 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1674 24/12/1986 203 Ρυθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις
1268 16/7/1982 87 Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
3108 30/12/1954 314 Περί εκτελέσεως των Τεχνικών ΄Εργων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τροποποιήσεως διατάξεων τινων περί αυτού νομοθεσίας.
3974 7/9/1950 188 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ισχύουσων διατάξεων.
3341 22/7/1925 154 Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη