Είστε εδώ

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας


Σκοπός της Α.ΔΙ.Π. είναι να διαμορφώσει και να εφαρμόσει ένα ενιαίο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ως ​σύστημα αναφοράς για τα επιτεύγματα και το έργο που επιτελούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, να συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει τις κρίσιμες εκείνες πληροφορίες που θα καθοδηγήσουν την Πολιτεία στην αποτελεσματική ενίσχυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.
 
Η Α.ΔΙ.Π. δεν είναι ελεγκτικός ή παρεμβατικός μηχανισμός στη λειτουργία, την αποστολή ή τη φυσιογνωμία της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Α.ΔΙ.Π. συνεργάζεται και στηρίζει τις προσπάθειες των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με στόχο να διασφαλισθεί η εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας προς το σύστημα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 
Η Α.ΔΙ.Π. είναι εξ ορισμού ένα πολυμελές ανεξάρτητο θεσμικό όργανο. Απαρτίζεται από ανώτατους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι προτείνονται από τα ίδια τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των επιστημών που συνθέτουν την Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας. Οι διαδικασίες αξιολόγησης, ο κανονισμός λειτουργίας καθώς και η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας της λειτουργίας της ίδιας της Αρχής είναι διαφανείς και ανοικτές σε δημόσιο έλεγχο.
 
Ειδικότερα η Α.ΔΙ.Π.:
α. Εγγυάται τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης
β. Τυποποιεί, συμπληρώνει και εξειδικεύει τα κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης
γ. Υποστηρίζει τις ακαδημαϊκές μονάδες στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση
δ. Καταρτίζει, τηρεί και ανανεώνει το Μητρώο Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων
ε. Οργανώνει, προγραμματίζει, συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης των ΑΕΙ
στ. Δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και ενημερώνει την Πολιτεία και τα ΑΕΙ για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις σε συναφή θέματα
ζ. Εκπονεί μελέτες και προάγει την έρευνα στον τομέα της Διασφάλισης της Ποιότητας.
 
Η Α.ΔΙ.Π. εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας υψηλών απαιτήσεων, το οποίο θα της επιτρέψει να εξασφαλίσει τη διεθνή αναγνώριση τόσο του έργου της ως οργανισμού διασφάλισης της ποιότητας, όσο και – κυρίως – του έργου των ελληνικών ακαδημαϊκών μονάδων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία (Ν. 4115/2013, 4076/2012, 4009/2011, 3374/2005):

1. Αποστολή της Αρχής (Α.ΔΙ.Π.) είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή υποστηρίζει την πολιτεία και τα Α.Ε.Ι. στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι..
2. Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των Α.Ε.Ι..

Αρμοδιότητες πιστοποίησης της ποιότητας:

1. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες Πιστοποίησης:
α) Πιστοποιεί περιοδικά την ποιότητα:
αα) των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. που προβλέπονται στο άρθρο 14 και
αβ) των προγραμμάτων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα σύντομου κύκλου, δια βίου μάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., τρόπους και μέσα για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
2. Για την επίτευξη της αποστολής της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή:
α) διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, των κοινών αρχών και κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
β) αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης, σε συνεργασία με τις Μονάδες Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.,
γ) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί μέρους μονάδες τους στο σχεδιασμό των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης και
δ) διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους φορείς.
3. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Αρχή μπορεί:
α) Να διαφοροποιεί τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την πιστοποίηση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, που προβλέπονται στα άρθρα 71 και 72, για:
αα) τα ιδρύματα που έχουν λάβει πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και τα ιδρύματα που δεν έχουν λάβει ανάλογη πιστοποίηση
και
αβ) νέα προγράμματα σπουδών και προγράμματα σπουδών που ήδη λειτουργούν.
β) Να αναβάλλει ή να αναστέλλει την αξιολόγηση και πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών ή ενός εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, αν το σχετικό αίτημα για αξιολόγηση ή πιστοποίηση δεν συνοδεύεται από το απαιτούμενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκμηρίωση.
γ) Να ορίζει ως γλώσσα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της και άλλη, πλην της ελληνικής.
4. Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες. Σκοπός της πιστοποίησης είναι η εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι..

Σύνθεση της Α.ΔΙ.Π.:

 1. Ευάγγελος Κουφουδάκης, Καθηγητής, Προεδρεύων
 2. Γεώργιος Σταμέλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
 3. Στυλιανός Σταματόπουλος, Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
 4. Μαρία Λαζαρίδου, Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 5. Ευθύμιος Τσιώνας, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 6. Εμμανουήλ Κούκιος, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 7. Ιωάννης Γεροθανάσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 8. Κλεομένης Οικονόμου, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 9. Βασίλειος Τσιάντος, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 10. Πρόδρομος Γιαννάς, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά
 11. Ιωάννης Καπόλος, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
 12. Δημήτριος Νιάρχος, Ερευνητής Α' Βαθμίδας