Είστε εδώ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

1. Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.
2. Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος και αποτελείται από τον πρύτανη ή έναν από τους αναπληρωτές του, ως πρόεδρο, πέντε καθηγητές του Α.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό.
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αρμόδια, ιδίως, για:
α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,
γ) το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ.
3. Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος και οι διαδικασίες υλοποίησής του καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του πρύτανη και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στον ιστότοπο του ιδρύματος. Τα ανωτέρω αναθεωρούνται το αργότερο κάθε έξι έτη.
4. Για τους ως άνω σκοπούς η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεργάζεται με την ΑΔΙΠ, αναπτύσσει πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης και έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.
5. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρύματος ορίζει τα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς και τις ειδικότερες αρμοδιότητές της.
(Ν. 4009/2011, Άρθρο 14)


O ρόλος της Μoνάδας Διασφάλισης Ποιότητας-ΜΟΔΙΠ των ελληνικών ΑΕΙ (σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, Άρθρο 14) συνοψίζεται στα ακόλουθα:

1. Ανάπτυξη πολιτικής, στρατηγικής και διαδικασιών βελτίωσης του Ιδρύματος
2. Οργάνωση, λειτουργία και βελτίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας
3. Συντονισμός και υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των μονάδων
4. Υποστήριξη διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των Π.Σ.

Η ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ θέλει να συνεχίσει την παράδοση του Πανεπιστημίου μας, να πρωτοπορεί και να ξεχωρίζει μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων και πολλών ξένων, σε όλα τα επίπεδα: της εκπαίδευσης, της έρευνας, του πολιτισμού, της σύνδεσης με την κοινωνία.

Στόχοι της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ είναι:

• η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου
• η βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ -πρωτίστως προς τους φοιτητές, αλλά και προς όλο το προσωπικό, Καθηγητές, διοικητικό κλπ.
• η βελτίωση της ποιότητας εργασίας και διαβίωσης στο ΑΠΘ.
• η ανάδειξη του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ, στην κοινωνία και στην πολιτική ηγεσία, αλλά και στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στο πλαίσιο των γενικών της στόχων, η ΜΟΔΙΠ οφείλει να συνδράμει τα Όργανα Διοίκησης του ΑΠΘ ως προς:  
• Την προώθηση της στρατηγικής «αντίληψης» στο Πανεπιστήμιο γενικά και ειδικότερα μεταξύ των μελών της Διοίκησης, ώστε να βελτιώνει συνεχώς τον προγραμματισμό του Πανεπιστημίου και τις διαδικασίες, προκειμένου να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ της στρατηγικής και δράσης.
• Τη συγκέντρωση, ανάλυση και δημοσιοποίηση πληροφοριών προς τη Διοίκηση και τα Συλλογικά Όργανα του ιδρύματος, που θα τους επιτρέψουν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να αναπτύξουν στρατηγικές και επιχειρησιακά σχέδια (π.χ. να διαχειριστεί την προετοιμασία της υποβολής πλαισίου για την ακαδημαική και ερευνητική αριστεία του Πανεπιστημίου).
• Την παρακολούθηση υλοποίησης μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού και του ετήσιου λειτουργικού προγραμματισμού και τη σύνταξη αναφορών προς τη Διοίκηση και τα Συλλογικά Όργανα σχετικά με την πρόοδο όσον αφoρά στους συμφωνημένους στόχους.
• Τη δημιουργία SWOT Ανάλυσης, με σκοπό την υποβοήθηση της διαμόρφωσης ερευνητικής και εκπαιδευτικής φυσιογνωμίας, του προσδιορισμού στρατηγικής και μακροπρόθεσμων (τετραετής προγραμματισμός) και βραχυπρόθεσμων στόχων (ετήσια προγραμματική συμφωνία).
• Τη μελέτη και ανάλυση στόχων: εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί, οικονομικοί, επιχειρησιακοί, κοινωνικοί, κλπ.
• Το σχεδιασμό για διαμόρφωση πλαισίου Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Αριστείας
• Τη μελέτη και υπόδειξη μέτρων για την απλούστευση των γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών (π,χ. τυποποίηση εγγράφων, τρόπος επικοινωνίας και πληροφόρησης, εισαγωγή μέσων σύγχρονης τεχνολογίας κ.λ.π) και παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών.
• Τη συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς που ασχολούνται με τη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• Τη διαμόρφωση του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας (πολιτική και διαδικασίες) του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ποιότητας αλλά και βάσει διεθνών πρακτικών (π.χ. QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education) στο Ηνωμένο Βασίλειο, ANECA (National Agency for Quality Assessment and Accreditation) - AQU (University Quality Assurance Agency, στην Ισπανία, κλπ)
• Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς διασφάλισης ποιότητας (ENQA,κ. ά.)
• Την αποτίμηση υπαρχουσών υπηρεσιών και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για την υλοποίηση στρατηγικής και στόχων του ΑΠΘ.
• Την υποστήριξη πολιτικής και στρατηγικής για την ποιότητα του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος.
• Τον εντοπισμό και την προβολή βέλτιστων πρακτικών του Ιδρύματος σε όλους τους τομείς.
• Τη συγκέντρωση, την ταξινόμηση και την ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους φοιτητές, το πάσης φύσεως προσωπικό, τα οικονομικά μεγέθη, τον εξοπλισμό, τα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος.
• Τη συστηματική συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και τη συγκρότηση και ενημέρωση αρχείου στατιστικών στοιχείων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του ΑΠΘ, (το πληροφοριακό σύστημα της «ΜΟΔΙΠ» ή Έργο ΜΟΔΙΠ, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται) συμβάλλει καθοριστικά προς αυτήν την κατεύθυνση.
 

Σύνθεση ΜΟΔΙΠ

Πρόεδρος:

Καθηγητής Γεωργιος Τζετζης, Αντιπρύτανης

Μέλη:

Καθηγητής Αντώνιος Γούλας, Τμ. Ιατρικής

Καθηγήτρια Σοφία – Ελευθερία Γωνίδα, Τμ. Ψυχολογίας

Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαζάχος, Τμ. Γεωλογίας

Καθηγητής Αναστάσιος Τέλλιος, Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Καθηγητής Αθανάσιος Μαυρομάτης, Τμ. Γεωπονίας

Εκπρόσωποι Συλλόγων Προσωπικού:

Νικόλαος Παραλυκίδης, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Γεώργιος Περπερίδης, μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Χαράλαμπος Γιαντσελίδης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής

Γραμματέας:

Αλεξάνδρα Τζανεράκη, Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.


Ιστορικό Συγκρότησης Επιτροπής ΜΟ.ΔΙ.Π

Προηγούμενη Σύνθεση ΜΟ.ΔΙ.Π