ΓΕΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΤΑΜΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΤΑΜΟΛΟΓΙΑ / General Hydraulics & Hydrology,Potamology
Κωδικός080Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000089

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΤΑΜΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600130654
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν Γενικές Προαπαιτήσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώση σχετικά με: - τον υδρολογικός κύκλος και το υδατικό ισοζύγιο - Βασικές γνώσεις σχετικά με τις υδρολογικές διεργασίες - Βασικές γνώσεις υπολογισμών και μετρήσεων υδρολογικών παραμέτρων, καθώς και μερικές γνώσεις σχετικά με πηγές δεδομένων και ανάλυση δεδομένων. Δεξιότητες: Ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση να: - Χρήση υδρολογικών δεδομένων για ανάλυση των απορροών - Γνώση των τεχνικών μέτρησης των παραμέτρων του υδατικού ισοζυγίου - Υπολογισμοί των διαφόρων διεργασιών του υδατικού ισοζυγίου Γενικές ικανότητες: Ο φοιτητής μπορεί: - Επιλύει υδρολογικά προβλήματα που σχετίζονται με άλλους τομείς της πολιτικής και της περιβαλλοντικής μηχανικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενική Υδρολογία: Υδρολογικός κύκλος, υδρομετεωρολογία, υδατικό ισοζύγιο, επεξεργασία υδρομετρήσεων. Γένεση κατακρημνισμάτων, μέτρηση ανάλυση και πρόγνωση βροχής και χιονιού, εξάτμιση και διαπνοή. Υπόγεια ροή, υπόγειοι υδροφορείς, διαπερατότητα, υδραυλικές παράμετροι εδαφών. Γένεση της απορροής, μέτρηση και ανάλυση επιφανειακών απορροών και παροχών, υδρογραφήματα, ομοιώματα κατακρημνισμάτων-απορροών. Ακραίες τιμές απορροής, πρόγνωση πλημμυρικών αιχμών. Χαρακτηριστικά λεκανών απορροής, υδρογραφικά δίκτυα, αποδέκτες, λιμνολογία, μέθοδοι και εφαρμογές τεχνικής. Υδρολογίας, αρχές και συστήματα περιβαλλοντικής Υδρολογίας. Γενική Υδραυλική: Υδροστατική. Αρχές και εξισώσεις υδροδυναμικής. Ανοικτοί αγωγοί και διώρυγες, είδη ροών (σταθερή, ομοιόμορφη και ανομοιόμορφη, ασταθής) εκχειλιστές, υδροκαταπτώσεις, υδρολεκάνες, οπές (ανοίγματα), διακλαδώσεις, μεταβολές διατομών και κλίσεων προφίλ ροής. Κλειστοί αγωγοί, υπόγεια υδραυλική, διόγκωση, συρρίκνωση και επίσχεση ροής. Λιμναία και παράκτια υδραυλική. Αρχές και συστήματα Περιβαλλοντικής Υδραυλικής. Ποταμολογία: Ροή του νερού, κίνηση φερτών υλών, διαμόρφωση των ποτάμιων κοιτών, έργα διευθέτησης ποταμών.
Λέξεις Κλειδιά
Υδρολογικός Κύκλος, Κατακρημνίσματα, Εξάτμιση και Εξατμισοδιαπνοή, Διήθηση, Απορροή, Εκτίμηση πλημμυρικών αιχμών, Εισαγωγή στην Υδραυλική, Η σταθερή ροή στους ανοικτούς αγωγούς
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Αξιοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας: με παρουσιάσεις PowerPoint, προβολή βίντεο και φωτογραφίας,
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις46
Εργαστηριακή Άσκηση52
Άσκηση Πεδίου20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων26
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις6
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού (τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμούς της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνει - Βαθμός εξέτασης θεωρίας 50% - Βαθμός εξέτασης εργαστηριακών ασκήσεων 50%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Στεφανίδης Π. 2007: Μαθήματα και ασκήσεις Υδρολογίας και Υδραυλικής, Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W. Applied Hydrology, 1988, McGraw-Hill
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-11-2020