EU-INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςEU-INTELLECTUAL PROPERTY LAW / EU-INTELLECTUAL PROPERTY LAW
ΚωδικόςΕΛΕ38
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001680

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςEU-INTELLECTUAL PROPERTY LAW
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600143281

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 407 (288)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 12:00 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Επειδή το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση και διεύρυνση των γνώσεων των φοιτητών στον τομέα του δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας, προσφέροντάς τους την "ευρωπαϊκή διάσταση" των επιμέρους δικαιικών κλάδων που συστηματικά εντάσσονται σ' αυτόν (λ.χ. δίκαιο ευρεσιτεχνίας, σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας κ.ο.κ.), σκόπιμο θα ήταν οι φοιτητές που θα το επιλέξουν να έχουν προηγουμένως παρακολουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς στο δίκαιο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Υ21), το οποίο συνιστά υποχρεωτικό μάθημα του ΠΠΣ και προσφέρεται στο 4ο εξάμηνο σπουδών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα: -εξοικειωθούν με την αγγλική νομική ορολογία στον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο του δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας -κατανοήσουν τη σημασία αλλά και την επίδραση που ασκούν οι επιμέρους μελετώμενοι δικαιικοί θεσμοί (λ.χ. ενωσιακό σήμα, ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και δίπλωμα ενιαίου αποτελέσματος, ευρωπαϊκό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ενιαίο δικαστήριο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κ.ο.κ.) στην ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής της λειτουργίας - εμβαθύνουν στο νόημα και τη λειτουργία των γενικών αρχών του δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας και, ειδικότερα, θα κατανοήσουν την αμφίδρομη σχέση μεταξύ της αρχής της εδαφικότητας και της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, που διέπει τη λειτουργία της ΕΕ - γνωρίσουν τα -εν πολλοίς- καινοτόμα "μέσα επιβολής" κατά της προσβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προβλέπει η Οδηγία 2004/48/ΕΚ και, έτσι, (θα) είναι σε θέση να αξιολογήσουν ορθότερα τις αστικές κυρώσεις που θεσπίζουν τα συναφή εθνικά νομοθετήματα (λ.χ. ν. 2121/1993, 4072/2012 κ.ο.κ.) στο πλαίσιο της εναρμόνισής τους με την ως άνω Οδηγία
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
A)Εισαγωγική αναφορά στη φύση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τη ratio της νομικής τους προστασίας και τα διαφορετικά διεθνή νομοθετικά κείμενα που την προβλέπουν, συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Συνθηκών της Βέρνης και των Παρισίων, της Συμφωνίας TRIPS και της Συνθήκης για την Πνευματική Ιδιοκτησία (WCT) του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ). Σύντομη επισκόπηση του ισχύοντος καθεστώτος προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της ΕΕ, με έμφαση ιδίως στα σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στην οποία (προστασία) συμπεριλαμβάνονται, αφενός, η οριζόντια Οδηγία για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 2004/48/ΕΚ και η Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 2000/31/ΕΚ, η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις ευθύνης των Παρόχων Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ISPs) αναφορικά με το ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται/"φιλοξενείται" από αυτούς. Σύντομη επεξήγηση της υπερκείμενης ισχύος του Ενωσιακού Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτού και των συναφών Διεθνών Συνθηκών. Β) Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη: Σύντομη επισκόπηση της εξέλιξης του δικαίου ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη, με έμφαση στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας σε σύγκριση με το (προσφάτως θεσπισθέν) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ ή ενιαίου αποτελέσματος. Επεξήγηση του νομικού καθεστώτος που διέπει το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, το οποίο ρυθμίζεται από τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΣΕΔΕ) του 1973, καθώς και των νομοθετικών εξελίξεων που σημειώνονται όσον αφορά το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΔΕ), που αντιστοίχως ρυθμίζονται από τους κανονισμούς 1257/2012/ΕΕ και 1260/2012/ΕΕ. Γ) Σήματα στην Ευρώπη: επισκόπηση του νομικού καθεστώτος προστασίας των σημάτων στην Ευρώπη, με στόχο να διευκρινισθεί το υφιστάμενο "διττό σύστημα", το οποίο συνίσταται αφενός, στην Οδηγία για τα Σήματα (TMD) και, αφετέρου, στον Κανονισμό για το Κοινοτικό (ήδη, Ενωσιακό) Σήμα, όπως ισχύουν σήμερα. Δεδομένου ότι η νομοθεσία για την προστασία των σημάτων στην Ευρώπη είναι εναρμονισμένη στον ύψιστο δυνατό βαθμό, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με το πιο σημαντικές ουσιαστικού δικαίου διατάξεις αναφορικά, για παράδειγμα, με τις προϋποθέσεις προστασίας, τους σχετικούς και απόλυτους λόγους απαραδέκτου, τον σκοπό της προστασίας και την απώλεια των δικαιωμάτων, ενώ θα γίνει και μία σύντομη αναφορά στη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔικΕΕ, πρώην ΔΕΚ), όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Δ) Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ευρώπη: Σύντομη ιστορική αναφορά στους δικαιοπολιτικούς στόχους του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, ακολουθούμενη από την παρουσίαση των πλέον πρόσφατων εξελίξεων (λ.χ. των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και, ιδίως, το Ίντερνετ)που μετέβαλαν το αντικείμενο προστασίας του εν λόγω δικαιικού κλάδου και διευκόλυναν την διασυνοριακή του εκμετάλλευση.Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξεταστεί και η διαδικασία εναρμόνισης του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη, όπως υλοποιήθηκε μέσα από τη θέσπιση των 9 (εννέα) σχετικών Οδηγιών (μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015). Ε) Σύντομη αναφορά σε συγγενή προστατευόμενα δικαιώματα επί άυλων αγαθών, τα οποία αποκτούν διαρκώς αυξανόμενη σημασία στην πράξη, αλλά δεν μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο προστασίας που προβλέπεται για τα "παραδοσιακά" δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως λ.χ. τα δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών, οι γεωγραφικές ενδείξεις, τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα κ.ο.κ. ΣΤ) Προσπάθειες για και σημασία της εναρμόνισης των νομικών κυρώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις προσβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται η διφυής φύση και το περιεχόμενο της έννοιας "προσβολή", ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Οδηγία 2004/48/ΕΚ για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που εναρμονίζει τις αστικής φύσεως αξιώσεις που έχει στη διάθεσή του ο προσβληθείς δικαιούχος. Ζ) Η διδασκαλία του μαθήματος ολοκληρώνεται με αναφορά στο ζήτημα της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο (Ίντερνετ), η οποία επικεντρώνεται στις ιδιαίτερες δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει όποιος δικαιούχος επιθυμεί να στραφεί κατά του φερόμενου ως προσβολέα των δικαιωμάτων του. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ISPs), όπως αυτή προβλέπεται στην Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και διαμορφώνεται μέσα από τις συναφείς και ενδιαφέρουσες αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔικΕΕ, πρώην ΔΕΚ).
Λέξεις Κλειδιά
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες, πατέντες, σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αρχή εδαφικότητας, ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, εναρμόνιση, δικαιική ενοποίηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Αποσπάσματα από συγγράμματα αλλοδαπών καθηγητών που αφορούν στο περιεχόμενο του μαθήματος καθώς και συναφή άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παραπομπή σε διαδικτυακούς τόπους συναφείς με το αντικείμενο του μαθήματος για ανεύρεση νομοθεσίας και νομολογίας. Παραπομπή σε επιστημονικά άρθρα δημοσιευμένα στο Διαδίκτυο, εφόσον είναι ελεύθερα προς αναπαραγωγή και χρήση. Επικοινωνία με τους φοιτητές σε ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο της διδασκαλίας ή/και τη διαδικασία των εξετάσεων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1004
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Σύνολο1204,8
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Βάσει γραπτών ή προφορικών εξετάσεων, στο τέλος του εξαμήνου, κατ' επιλογή των φοιτητών. Δικαίωμα συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις έχουν -καταρχήν- οι φοιτητές που παρακολουθούν. Η ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία του μαθήματος αξιολογείται θετικά (συνυπολογίζεται). Δυνατή η εκπόνηση εργασιών, για ενίσχυση της τελικής βαθμολογίας. Δεν προβλέπεται η εκπόνηση "απαλλακτικών" εργασιών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Students will be provided with extracts of relevant course books, written in English. Moreover, references to relevant articles, published in foreign legal periodicals or/and the Internet, will be given.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-10-2015