Κοινωνία-Θρησκεία-Πολιτισμός: Σύγχρονη Κοινωνική θεωρία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνία-Θρησκεία-Πολιτισμός: Σύγχρονη Κοινωνική θεωρία / Society, Religion and culture in Contemporary Social Theory
Κωδικός2245
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Τσιρώνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019378

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνία-Θρησκεία-Πολιτισμός: Σύγχρονη Κοινωνική θεωρία
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600199302

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Δ (100)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 14:00 έως 17:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: - κατανοήσουν τις βασικές έννοιες που συνδέονται με τις θεωρίες για τη σχέση θρησκείας, πολιτισμού και κοινωνικών εξελίξεων - προσεγγίσουν βασικά κοινωνικά ζήτηματα του σύγχρονου κόσμου εξετάζοντας διεπιστημονικά τις κοινωνικές, θεολογικές και πολιτισμικές διαστάσεις τους. - προσεγγίσουν τη σχέση της θεολογικής επιστήμης με τις κοινωνικές και άλλες επιστήμες - θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές ανάλυσης και κατανόησης των κοινωνικών, πολιτισμικών, θεολογικών, ηθικών και άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με τα κοινωνικά προβλήματα και και τις πολιτισμικές συνθήκες στη Β Νεωτερικότητα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό εστιάζει στα κοινωνικά ζητήματα στη δεύτερη νεωτερικότητα. Πιο ιδιαίτερα, ερευνάται με μια διεπιστημονική προσέγγιση το φάσμα των κοινωνικών προβλημάτων και ιδιαίτερα η αποτύπωσή τους στις πολιτισμικές, θρησκευτικές, οικονομικές και κοινωνικές εκφάνσεις του σύγχρονου κόσμου. Θα εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους οι κοινωνικές εξελίξεις διαμορφώνουν ιδιαίτερες επιλογές κοινωνικής δράσης στην καθημερινότητα και επηρεάζουν τις αξίες, τις προτεραιότητες, τις αντιλήψεις για την προσωπική και συλλογική ταυτότητα, τις ποικίλες σχέσεις με τη θρησκευτικότητα, την κοινωνική συμμετοχή αλλά και την αυτοσυνείδηση των σύγχρονων ανθρώπων. Οι θεματικές Τέχνη, θρησκεία, , περιεκτική οικολογία, Καταναλωτική Κοινωνία-πολιτισμός-θρησκεία αποτελούν τους βασικούς άξονες του μαθήματος.
Λέξεις Κλειδιά
Θρησκεία, Κοινωνία, Πολιτισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος διαφάνειες, βίντεο, φωτογραφίες και αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων180,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών160,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές/τριες εξετάζονται με δοκιμασία σύνθεσης κριτικού στοχασμού σε θεματική που έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ο καταναλωτισμός στη σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία: τομές στο έργο του Z. Bauman, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2013.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Beck, U. - Α. Giddens - S. Lash, Reflexive Modernization, Politics, Tra¬di¬ti¬on and Aesthetics in the Modern Social Order, Cambridge: Polity Press, 1994. Beck, U. (Hg), Perspektiven der Weltgesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp, 1997. Beck, U. (Hg), Politik der Globalisierung, Frankfurt: Suhrkamp, 1997. Beck, U., Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt: Suhr¬kamp, 1998. Bell, Daniel, The Coming of Post- industrial Society, New York: Basic Books, 1973. Davie, G., Religion in Modern Europe. A Memory mutates, Oxford: Oxford Univ. Press, 2000. Featherstone, M.- S. Lash- R. Robertson (ed.), Global Modernities, London: Sage, 1995. Featherstone, M. (ed.), Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity, London: Sage, 1993. Giddens, A., Modernity and Self-Identity: Self and society in the late Modern Age, Cambridge: Polity, 1991 Habermas, J. Die Neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt a.M. 1985. Habermas, J. Die Moderne, ein unvollendetes Projekt, Leipzig 1990. Hamilton, M., The sociology of religion, London: Routledge, 2 2001. Held, D., Global Transformations, Cambridge: Polity Press, 1999. Hirst, P.- G.Thompson, Globalization in Question: The international economy and thε possibilities of governance, Cambridge: Polity Press, 21999. Hoffmann, J. (Hrsg.), Begrűndung der Menschenrechte aus der Sicht unterschiedlicher Kulturen, Frankfurt 1991. Kymlicka, W., Multicultural Citizenship, Oxford: Clarendon, 1995. Lash, S.- J. Friedman, Modernity and Identity, Oxford: Blackwell, 1998. Luckmann, Th., Die unsichtbare Religion, Frankfurt 1991. Raiser, K., For a culture of Life. Transforming Globalization and Violence, Ge¬ne¬va: WCC, 2002. Rawls, J., Political Liberalism, New York: Columbia Univ. Press, 1993. Robertson, R., Globalization: Social Theory and Global Culture, London: Sage, 1992. Sen, Amartya, Ökonomie für den Menschen. Wege zur Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft, München 2000. UNDP,Human Development Report 2004 (Cultural liberty in today’s diverse world). UNICEF, State of the World’s Children 1997, New York 1997. Giddens Anthony, 2005, Κοινωνιολογία, (μτφρ. Δ. Γ. Τσαούσης), Αθήνα: Gutenberg. Giddens, A. (1989) Εισαγωγή στην κοινωνιολογία. Αθήνα: Εκδ. Οδυσσέας. Τσιρώνης, Χρήστος, 2013, Ο Καταναλωτισμός στη σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία. Τομές στο έργο του Ζ. Bauman, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης. Αρβελέρ, Ε.- M. Aymard, Οι Ευρωπαίοι. Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή, τόμ. 2, Αθήνα: Σαββάλας, 2003. Held, D. - A. McGrew, Παγκοσμιοποίηση / Αντι-Παγκοσμιοποίηση, Αθήνα: Πολύτροπον, 2004. Hall, St. - B. Gieben, Η διαμόρφωση της νεωτερικότητας. Οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός, Αθήνα: Σαββάλας, 2003. Hall, St. - D. Held - A. McGrew, Η νεωτερικότητα σήμερα. Οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός, μτφρ. Θ. Τσακίρης-Β. Τσακίρης, Αθήνα: Σαββάλας, 2003. -Bauman, Z., Consuming Life, Cambridge: Polity Press, 2007. -Bauman, Z., Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge: Polity Press, 2007. -Bauman, Z., Does Ethics have a Chance in a World of Consumers?, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008. -Bauman, Z., Collateral Damage: Social Inequalities in a Global Age, Cambridge: Polity Press, 2011. -Νικολαϊδης, Απ., Κοινωνική Ηθική, Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη, 2009.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-10-2020