Στοιχεία Δικαίου, Συμβάσεις Έργων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣτοιχεία Δικαίου, Συμβάσεις Έργων / Public Law Elements and Public Procurement
ΚωδικόςΔΔΤΕΥ02
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001559

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣτοιχεία Δικαίου, Συμβάσεις Έργων
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600111579
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΔΔΤΕΥ02Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Σπυριδωνίδης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων αφενός για τις αρχές και τους κανόνες δικαίου που διέπουν την ελληνική και Ευρωπαϊκή κοινωνία και αφετέρου για τους τρόπους και διαδικασίες δημοπράτησης, αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Επίσης για τα θέματα έννομης προστασίας των διαγωνιζομένων, της εκτέλεσης των συμβάσεων και την επίλυση διαφορών μεταξύ αναθετουσών αρχών και αναδόχων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι αποφοιτούντες θα είναι σε θέση: 1. Να κατανοούν τους όρους και τις έννοιες μια προκήρυξης δημόσιας σύμβασης έργου, υπηρεσιών ή προμηθειών, να τοποθετούνται κριτικά έναντι αυτής και να ανιχνεύουν ενδεχόμενες παρατυπίες. 2. Να επικοινωνούν καλύτερα με τους νομικούς με τους οποίους καλούνται να συνεργαστούν στην διεκδίκηση ή στην εκτέλεση ενός έργου ή μια μελέτης ή στην επίλυση μιας διαφοράς 3. Να έχουν καλύτερη επίγνωση των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης ενός έργου ή μιας μελέτης και να προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες για αποφυγή νομικών επιπλοκών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικές αρχές και κανόνες δικαίου, Κατηγοριοποίηση Δικαίου, Δημόσιες Συμβάσεις, Αναθέτουσες Αρχές και Οικονομικοί φορείς, Παραγωγή Δημοσίων Έργων στην Ελλάδα, Είδη συμβάσεων (έργων, υπηρεσιών, προμηθειών, μικτές), Η εθνική και η Ενωσιακή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, Κατώτατα όρια συμβάσεων, Διαδικασίες δημοπράτησης, Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, Συμπράξεις και Κοινοπραξίες, Δάνεια Εμπειρία, Εξαιρούμενοι Τομείς, Ειδικές περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων, Γενικοί Κανόνες, Ηλεκτρονικές διαδικασίες και Ηλεκτρονικά Μητρώα, Τεχνικές Προδιαγραφές και Πρότυπα, Υπεργολαβία, Κατάτμηση συμβάσεων σε τμήματα, Δημοσιότητα προκηρύξεων συμβάσεων, Κριτήρια επιλογής, Λόγοι αποκλεισμού, Περιεχόμενα φακέλων προσφορών, Εκπτώσεις και Υπερβολικά χαμηλές προσφορές, Κοστολόγηση κύκλου ζωής, Εκτέλεση της σύμβασης, Έννομη Προστασία, Τροποποιήσεις συμβάσεων, Διοίκηση - Διαχείριση έργου, Χρονοδιάγραμμα - Προθεσμίες, Αναθεώρηση συμβάσεων, Απολογιστικές και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, Υποκατάσταση αναδόχου, Διάλυση συμβάσεων, Ολοκλήρωση και παραλαβή έργου, Αντιδικίες, διεκδικήσεις και Επίλυση διαφορών (διαιτησία / συμβιβασμός), Απαλλοτρίωση ιδιωτικής περιουσίας για κατασκευή δημόσιου έργου. Αστική και ποινική ευθύνη μηχανικών. Δίκαιο περιβάλλοντος για την εκτέλεση δημόσιων έργων. Νομοθετικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ.
Λέξεις Κλειδιά
Στοιχεία Δικαίου, Δημόσιες Συμβάσεις, , Δημόσια Προκήρυξη, Κριτήρια Συμμετοχής και Ανάθεσης, Εκτέλεση σύμβασης, Έννομη Προστασία, Επίλυση διαφορών, Νομικό πλαίσιο ΣΔΙΤ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Νομοθετικά κείμενα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Μέσω της πλατφόρμα E-learning και του Διαδικτύου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1173,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση σε ατομική βάση με συμμετοχή στη βαθμολογία έως 60%, συγγραφή - παρουσίαση ομαδικής εργασίας και προφορική εξέταση έως 30%, συμμετοχή και παρουσία στη τάξη έως 10%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Νόμος 4412/2016 Κοινοτικές Οδηγίες 2014/24 και 2014/25 Νόμος 3316/2005 Νόμος 4013/2011 Νόμος 4014/2011 Νόμος 3886/2010 Π.Δ. 696/1974
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-12-2016