Είστε εδώ

Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Φυσικής
  • Γεωλογίας
  • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
  1. Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών (240 μονάδες ECTS) τμημάτων Χημείας, Φυσικής, Γεωλογίας, Βιολογίας, Χημικών Μηχανικών, Αρχαιολογίας, Διαχείρισης, Επιστήμης Συντήρησης, Συντήρησης ή άλλων συναφών κλάδων, απόφοιτοι ημεδαπών και αναγνωρισμένων ομο-ταγών αλλοδαπών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8.
  1. Θετικές Επιστήμες
Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς
-

-

-
3 εξάμηνα
90
Όχι
15
-
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου