Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΔίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα ΣπουδώνΜεταπτυχιακό τμήματος Φιλολογίας 2014
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.auth.gr/lit
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@lit.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 29 ώρες φόρτου εργασίας
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ, ΤΕΙ
Η ειδίκευση της Κλασικής Φιλολογίας - Αρχαία Ελληνική Φιλολογία αποσκοπεί: (α) στη μελέτη και την ερμηνεία κειμένων της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας από το πρωτότυπο, (β) στην εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με σύγχρονες τάσεις στον χώρο της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, όπως είναι η αφηγηματολογία, η πρόσληψη και η μετάφραση, οι σπουδές φύλου και η θεωρία της λογοτεχνίας, (γ) στην κριτική προσέγγιση θεωρητικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα αρχαία ελληνικά λογοτεχνικά είδη, (δ) στην εξέταση της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας σε σχέση με τα ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα κάθε περιόδου, καθώς και στη συγκριτική της ανάγνωση με κείμενα της λατινικής λογοτεχνίας και (ε) στην εμβάθυνση στις βοηθητικές επιστήμες, όπως η παλαιογραφία, η παπυρολογία, η επιγραφική και η κριτική των κειμένων.
Η ειδίκευση της Κλασικής Φιλολογίας - Λατινική Φιλολογία αποσκοπεί: (α) στην περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με την ανάγνωση και την ερμηνεία κειμένων της λατινικής λογοτεχνίας, (β) στην ανάπτυξη και βελτίωση της κριτικής σκέψης των φοιτητών/-τριών, με σκοπό την εις βάθος ερμηνεία των λατινικών κειμένων, (γ) στην εξέταση θεωρητικών ζητημάτων που σχετίζονται με τα λογοτεχνικά είδη της λατινικής γραμματείας, (δ) στην ένταξη των κειμένων της λατινικής λογοτεχνίας στα ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα διαφόρων περιόδων, καθώς και στη συγκριτική εξέταση των κειμένων αυτών με κείμενα της μεταγενέστερης λογοτεχνίας, και (ε) στην εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με την παπυρολογία, την παλαιογραφία, την επιγραφική και την κριτική των κειμένων.
H ειδίκευση της Νεοελληνικής Φιλολογίας αποσκοπεί: (α) στην άσκηση των φοιτητών/-τριών στην ερευνητική μεθοδολογία, (β) στην εξοικείωσή τους με ειδικότερα ζητήματα ποίησης, πεζογραφίας, κριτικής, λογοτεχνικών ρευμάτων και τάσεων, ιστορίας της γραφής και της τυπογραφίας, εκδοτικής, βιβλιογραφίας, διδακτικής της λογοτεχνίας, (γ) στην καλλιέργεια της κριτικής και αναλυτικής τους σκέψης με στόχο τον δημιουργικό αναστοχασμό στα παραπάνω ζητήματα καθώς και σε ζητήματα Ιστορίας/Γραμματολογίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γραμματείας, (δ) στην καλλιέργεια διεπιστημονικών προσεγγίσεων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γραμματείας, (ε) στην εξοικείωσή τους με τις Νέες Τεχνολογίες, (στ) στον σχεδιασμό και στη δημιουργία έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γραμματείας, (ζ) στον σχεδιασμό και στη σύνταξη βιβλιογραφιών.
H ειδίκευση της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/-τριών: (α) με τις θεωρίες και μεθόδους μελέτης, ανάλυσης και ερμηνείας των κειμένων της μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας, (β) με το πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται τα διάφορα γραμματειακά είδη, (γ) με την έρευνα και τη συγγραφή πρωτότυπων επιστημονικών μελετών στο πεδίο της μεσαιωνικής ελληνικής φιλολογίας, (δ) με την κριτική των κειμένων και την τεχνική της έκδοσης κάθε είδους κειμένων της μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας, (ε) με τις προϋποθέσεις της χειρόγραφης παράδοσης των μεσαιωνικών ελληνικών κειμένων και (στ) με τις κύριες βοηθητικές επιστήμες της φιλολογικής έρευνας.
Η ειδίκευση της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας αποσκοπεί στο να προσφέρει στους φοιτητές ένα θεωρητικό πλαίσιο μελέτης της λογοτεχνίας (Θεωρία της Λογοτεχνίας), να μελετήσει ρεύματα ιδεών και κινήματα της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τη δημιουργία των νεολατινικών γλωσσών έως σήμερα, να συσχετίσει λογοτεχνικά κείμενα γραμμένα στην ελληνική με κείμενα γραμμένα σε άλλες γλώσσες και να περιγράψει την πρόσληψη κειμένων από την αρχαιότητα έως σήμερα.
Η ειδίκευση της Θεωρητικής Γλωσσολογίας αποσκοπεί: (α) στην εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με σύγχρονα γλωσσολογικά ρεύματα και θεωρίες, (β) στην ανάπτυξη της κριτικής και αναλυτικής τους σκέψης με σκοπό την περιγραφή, θεωρητική ανάλυση και μοντελοποίηση των γραμματικών επιπέδων (σύνταξη, μορφολογία, φωνολογία, σημασιολογία, πραγματολογία, κ.λπ.) της Ελληνικής και, γενικά, των φυσικών γλωσσών, (γ) στην εξέταση των διεπαφών γραμματικού γένους-φύλου και την κριτική ανάλυση λόγου, (δ) στην εξοικείωσή τους με θεμελιώδη θέματα της φιλοσοφίας της γλώσσας και της ψυχογλωσσολογίας και (ε) στη διαγλωσσική και διεπιστημονική εξέταση της γλώσσας.
Η Ειδίκευση της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας αποσκοπεί: (α) στην εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με διεπιστημονικά θέματα που διαμεσολαβούν ανάμεσα στη γλωσσολογική θεωρία αφενός και τις ποικίλες εφαρμογές της αφετέρου, (β) στην κατανόηση των θεωρητικών προσεγγίσεων στον χώρο της γλωσσικής κατάκτησης, της γλωσσικής επεξεργασίας και των γλωσσικών διαταραχών, (γ) στη γνωριμία με τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία για τη συλλογή και ανάλυση γλωσσολογικών δεδομένων, (δ) στην περιγραφή και κριτική διερεύνηση των γλωσσοδιδακτικών προσεγγίσεων στη μητρική και τη δεύτερη/ξένη γλώσσα και (ε) στην ανάπτυξη γλωσσολογικού υλικού για τη γλωσσική διδασκαλία και την κλινική παρέμβαση στις γλωσσικές διαταραχές.
Η ειδίκευση της Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας αποσκοπεί: (α) στην εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τις βασικές αρχές και μεθόδους της Ιστορικής Γλωσσολογίας, με βασικό σημείο αναφοράς την ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της, (β) στην εμπέδωση της αντίληψης ότι η γλωσσική αλλαγή είναι αποτέλεσμα της εσωτερικής δυναμικής του εκάστοτε γλωσσικού συστήματος, αλλά και συνάρτηση εξωτερικών παραγόντων και του δικτύου επαφών που αναπτύσσονται σε μια γλωσσική περιοχή, (γ) στην εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τη γεωγραφική και την κοινωνική ποικιλότητα της γλώσσας καθώς και με τις σχέσεις της Ελληνικής με άλλες γλώσσες.
Επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. έχουν την ικανότητα: (α) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, (β) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, (γ) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, (δ) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, (ε) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ημ/και διεπιστημονικό περιβάλλον, (στ) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, (ζ) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, (η) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου, (θ) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και (ι) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν εφαρμόζεται επαγγελματική κατοχύρωση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, επαρκεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10) και ο βαθμός μόνο του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθμολογική κλίμακα, με τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς (Υ.Α. Φ. 1231/Β1/425, ΦΕΚ 1099/2000/B, άρθρ. 60):
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος βαθμός προαγωγής είναι το 6.
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κ.λπ.
Πλήρης φοίτηση
Ιωάννα Καραμάνου