Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πρόγραμμα ΣπουδώνΤμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2019 - 2020
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.auth.gr/itl
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@itl.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πτυχίο Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου. Εξετάσεις εθνικού επιπέδου.
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας οι φοιτητές / φοιτήτριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά, κατe5πιλογήν υποχρεωτικά και επιλογής. Η εξέταση μπορεί να είναι γραπτή, προφορική, με συνεχή αξιολόγηση, μέσω εργασίας ή συνδυασμός των παραπάνω τρόπων.
Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αποσκοπεί: (α) στη βελτίωση της «ιταλομάθειας» των νέων φοιτητών, που πραγματοποιείται από αλλοδαπούς δασκάλους, φυσικούς ομιλητές της ιταλικής, και αναπτύσσεται στη διάρκεια όλων των εξαμήνων σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, (β) στη γλωσσολογική τους κατάρτιση, δηλαδή στην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να αναλύουν τη γλώσσα και τη γλωσσική επικοινωνία χρησιμοποιώντας θεωρητικά εργαλεία της γλωσσολογίας, (γ) στην κατάρτιση και εξοικείωση των φοιτητών με τη λογοτεχνία από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα, στην επαφή του με την κριτική και διερευνητική ανάγνωση των κειμένων, καθώς επίσης και την εξοικείωσή τους με την ιταλική τέχνη και τον ιταλικό πολιτισμό, (δ) στη θεωρητική και πρακτική ετοιμασία των φοιτητών και των μελλοντικών πτυχιούχων να κάνουν «διαμεσολάβηση», δηλαδή να λειτουργούν είτε ως περιστασιακοί είτε ως συστηματικοί (και κατe5πάγγελμα) μεταφραστές και διερμηνείς.
Το πρόγραμμα αποβλέπει σε μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που επιτρέπουν στους απόφοιτους να προσφέρουν υπηρεσίες στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Μετάφρασης, της Διερμηνείας, των Εκδόσεων, του Πολιτισμού και της Έρευνας.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες: (α) τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, (β) την επιστημονική έρευνα στη λογοτεχνία, τέχνη, ιστορία, πολιτισμό, γλωσσολογία, διδακτική, σημειωτική, τεχνολογία, μετάφραση και διερμηνεία. (γ) την επιστημονική έρευνα σε διάφορα επιστημονικά κέντρα και ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (δ) την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα μετάφρασης και διερμηνείας και (ε) την ανάληψη ρόλου εμπειρογνώμονα σε διάφορες υπηρεσίες του κράτους.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης τους, έχουν την ικανότητα: (α) να εφαρμόζουν τη γνώση τους στην πράξη, (β) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα, (γ) να εργάζονται σε ομάδες με διεθνή σύνθεση και με διεθνή προσανατολισμό, (δ) να εργάζονται σε διεπιστημονικό περιβάλλον, (ε) να σχεδιάζουν και να εκτελούν ερευνητικά έργα, (στ) να συντονίζουν ομάδες συνεργατών, με στόχο την αποδοτικότερη εκτέλεση της εργασίας, (ζ) να επιλύουν σύνθετα προβλήματα που προκύπτουν στη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας, (η) να σέβονται και να κατανοούν την πολυπολιτισμικότητα, (θ) να σέβονται την πολιτισμική διαφορά και πολυφωνία και να επιδεικνύουν ευαισθησία σε θέματα διαπολιτισμικής σύγκλισης και σε θέματα φύλου, (ι) να σέβονται τη σημασία της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος και να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα και (ια) να προάγουν και να καλλιεργούν την ιταλική γραμματεία και (ιβ) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν υπάρχει
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10)
Άριστα: 8,50-10
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00- 4,99
Ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός είναι το 5.
8 εξάμηνα, 240 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25 ώρες φόρτου εργασίας φοιτητών). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2), ο οποίος εκφράζει τον απαιτούμενο φόρτο εργασίας από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης. Οι Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) εφαρμόζονται στο ΑΠΘ από το 2007 σύμφωνα με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή (Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3).
Πλήρης φοίτηση.
Ελένη Λεονταρίδη