Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018
Πρόγραμμα ΣπουδώνΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2017 - 2018
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.theo.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@theo.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2018
Μεταπτυχιακό
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας είναι κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Θεολογίας ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α/80).
Για την απόκτηση του ΜΔΕ ο φοιτητής/ρια πρέπει κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία σε συνολικά έξι (6) εξαμηνιαία μαθήματα, δέκα (10) ECTS το καθένα, και συνολικού φόρτου εξήντα (60) ECTS, τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά εξάμηνο μαθημάτων. Από τα έξι (6) συνολικά μαθήματα ο φοιτητής/ρια επιλέγει υποχρεωτικά τέσσερα (4) μαθήματα της ειδίκευσης που ακολουθεί και τα υπόλοιπα δύο (2) από τις άλλες δύο ειδικεύσεις του προγράμματος.
Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν τρία μαθήματα που πιστώνονται συνολικά με τριάντα (30) ECTS.
Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Στο τρίτο εξάμηνο ο φοιτητής/ρια οφείλει να συγγράψει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΠ), η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS. Η ΜΔE παρουσιάζεται δημόσια, εξετάζεται και βαθμολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή καθηγητών.
Σκοπός
Σκοπός του ΠΜΣ του Τμήματος Θεολογίας είναι η προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης και ανάπτυξης υψηλού επιπέδου έρευνας στο επιστημονικό πεδίο της Θεολογίας και της μελέτης της θρησκείας και του πολιτισμού, στις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις: (1) «Χριστιανική Γραμματεία και Ιστορία», (2) «Συστηματική Θεολογία, Κοινωνιολογία και Σπουδή της Θρησκείας» και (3) «Πρακτική Θεολογία και Παιδαγωγική».
Ειδικότερα το ΠΜΣ έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει: α. θεολόγους που θα στελεχώσουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, β. κληρικούς θεολογικά καταρτισμένους που θα στελεχώσουν την Εκκλησία, γ. στελέχη για διάφορους πολιτιστικούς και εκκλησιαστικούς οργανισμούς και δ. επιστήμονες με ειδίκευση στη μελέτη αφενός της χριστιανικής θεολογίας, με έμφαση στην Ορθόδοξη Θεολογία και Παράδοση και αφετέρου της Θρησκείας και του Πολιτισμού. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ είναι σε θέση να στελεχώσουν επάξια τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις ειδικές υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου. Επίσης μπορούν να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία έχουν ως στόχο την επιμόρφωση ή την εξοικείωση των εκπαιδευομένων σε θέματα πολιτισμού, θρησκείας και κοινωνίας.
Οι τρεις αυτές ειδικεύσεις έχουν επίσης ως σκοπό την ανάπτυξη των κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου και για ερευνητική δραστηριότητα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Α. Γενικά
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ του Τμήματος Θεολογίας είναι σε θέση 1. να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2. να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας, 3. να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις 4. να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/ και διεπιστημονικό περιβάλλον, 5. να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 6. να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου, 7. να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, 8. να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη, 9. να δρουν με κοινωνική υπευθυνότητα και ευαισθησία προς τα κοινά.
Β. Ειδικά
1. Γνώσεις
Οι απόφοιτοι του του ΠΜΣ του Τμήματος Θεολογίας ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει διαθέτουν: 1. εξειδικευμένη γνώση γύρω από την ιστορική, κοινωνική, και πολιτιστική σημασία της Ορθόδοξης παράδοσης και Θεολογίας και των άλλων θρησκευτικών παραδόσεων, 2. προηγμένη αντίληψη ώστε να κατανοούν κριτικά τους μηχανισμούς με τους οποίους η θρησκευτική πίστη ενδέχεται να επηρεάσει και να τροφοδοτήσει τις ηθικές αντιλήψεις και τη συμπεριφορά ατόμων και κοινοτήτων, 3. εξειδικευμένη γνώση αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους συγκεκριμένες θρησκείες και θρησκευτικοί θεσμοί είναι δομημένοι και οργανωμένοι, 4. προηγμένη αντίληψη ώστε να κατανοούν κριτικά την αλληλεπίδραση μεταξύ της Ορθόδοξης Παράδοσης, των άλλων χριστιανικών ομολογιών, των θρησκειών και των κοινωνιών, τόσο στην ιστορία όσο και στο σύγχρονο κόσμο, 5. προηγμένη αντίληψη ώστε να κατανοούν κριτικά την κοινωνική πραγματικότητα και ιδιαίτερα τα προβλήματά της, 6. εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τη μεθοδολογία των διάφορων κατευθύνσεων των θεολογικών και θρησκευτικών σπουδών καθώς και τη φύση της θεολογικής έρευνας και προβληματισμού.
2. Δεξιότητες
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ του Τμήματος Θεολογίας ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει είναι σε θέση: 1. να προσαρμόζουν σε πρακτικό επίπεδο τη εξειδικευμένη γνώση που απέκτησαν σχετικά με την πολυπλοκότητα διαφορετικών νοοτροπιών, κοινωνικών συμπεριφορών και αισθητικών απαντήσεων, καθώς και την αλληλεπίδραση θεολογικών ιδεών, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αξιών, ιερών κειμένων, μορφών τέχνης, κοινωνικών δεδομένων και πολιτικής, 2. να χρησιμοποιήσουν εργαλεία από άλλες επιστήμες, όπως για παράδειγμα λογοτεχνία, σημειωτική, ιστορία της τέχνης, αρχαιολογία, ανθρωπολογία, δίκαιο, κοινωνιολογία, φιλοσοφία οικονομικά, φυσικές επιστήμες, βιοηθική. 3. να μεταδίδουν θεολογικές και θρησκευτικές έννοιες στο ευρύτερο κοινό με επαγγελματισμό και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, 4. με προηγμένο τρόπο να εφαρμόζουν στην πράξη τη θεωρία της διδακτικής θεολογικών και θρησκευτικών δεδομένων.
3. Ικανότητες
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ του Τμήματος Θεολογίας ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει είναι σε θέση: 1. να κατανοούν σε βάθος και να αξιολογούν τις νέες και εξελισσόμενες μορφές θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών με οικουμενικό πνεύμα και διάθεση καταλλαγής, 2. να διαβάζουν τα κείμενα με κριτικό πνεύμα στο πλαίσιο της ιστορικής τους συνάφειας και να κάνουν τις απαραίτητες προεκτάσεις στη σύγχρονη πραγματικότητα, 3. να προσδιορίζουν και να αναλαμβάνουν θέματα επιστημονικής έρευνας σε προχωρημένο επίπεδο 4. να εφαρμόζουν την εξειδικευμένη θεολογική γνώση στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες, 5. να προσεγγίζουν με αυξημένη ευαισθησία ζητήματα κοινωνικών προκαταλήψεων και αποκλεισμού.
Για την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επαρκεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Πρόσβαση για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), συμπεριλαμβανομένων και των δεκαδικών υποδιαιρέσεων, ως εξής:
Άριστα : 8,5 - 10,00
Λίαν Καλώς : 6,5 - 8,49
Καλώς: 6,0 - 6,49
Ανεπιτυχώς: 0 -5.99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) παρακολούθησης μαθημάτων και ένα (1) εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Συνολικά τρία (3) εξάμηνα, 90 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας ΥΑ Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/Β/2007, άρθρα 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2), ο οποίος εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
κος Νικόλαος Χ.Μαγγιώρος