Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Τίτλος ΣπουδώνΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (2018 έως σήμερα) ΠΦ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2016 - 2017
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαdws.csd.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςpms_info@csd.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο συναφούς Τμήματος ΑΕΙ, ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής.
Το Π.Μ.Σ. στην «Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού» έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο της αναδυόµενης Επιστήµης των Δεδοµένων και του Παγκόσµιου Ιστού. Το αντικείµενο αυτό είναι κρίσιµης σηµασίας µε δεδοµένο ότι η εκθετικά αυξανόµενη παραγωγή δεδοµένων κι η παράλληλη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών του Παγκόσµιου Ιστού θέτουν νέες προκλήσεις σε πολλαπλά θεµατικά πεδία της επιστήµης των Η.Υ. Οι προκλήσεις αυτές τίθενται σε όλα τα επίπεδα της στοίβας των τεχνολογιών Πληροφορικής µια που αφορούν στις υποδοµές, στη διαχείριση, στην πρόσβαση, καθώς και στην αξιοποίηση της πληροφορίας για εξόρυξη γνώσης που θα παρέχεται µε άµεσο τρόπο και θα ανοίγει νέες δυνατότητες εξέλιξης της επιστήµης και της καινοτοµίας.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού" του Τμήματος Πληροφορικής απαιτείται εντός της μέγιστης χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 5 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του προγράμματος (<<https://dws.csd.auth.gr/files/internal-regulation-gr.pdf> >), η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS). Οι εξήντα (60) ECTS προέρχονται από μαθήματα. Οι τριάντα (30) ECTS προέρχονται από την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο και η οποία εξετάζεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η επαρκής κατάρτιση των µεταπτυχιακών φοιτητών στην Επιστήµη Δεδοµένων και Παγκόσµιου Ιστού έτσι ώστε να είναι σε θέση είτε να απασχοληθούν απευθείας στη βιοµηχανία σε σχετικές θέσεις εργασίας, είτε να προχωρήσουν σε έρευνα και σε εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Το Π.Μ.Σ. διαθέτει ένα ευέλικτο πρόγραµµα σπουδών που περιλαµβάνει βασική αλλά και προχωρηµένη θεµατολογία και προσφέρει δυνατά εφόδια στις περιοχές της Επιστήµης Δεδοµένων (Data Science) και της Επιστήµης Παγκόσµιου Ιστού (Web Science).
Επιπλέον της βασικής γνώσης οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα 3) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση των κατάλληλων τεχνολογιών, 4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον, 6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση, να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά έργα, 7) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 8) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου , 9) να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής, και 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.
Δεν υπάρχει
Πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός θεωρείται το έξι (6) τόσο για τα μεταπτυχιακά μαθήματα ή για τυχόν προπτυχιακά μαθήματα όσο και για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης "Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού" του Τμήματος Πληροφορικής <https://dws.csd.auth.gr/files/internal-regulation-gr.pdf>)
3 ΕΞΑΜΗΝΑ, 90 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης και μερική φοίτηση.
κος ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ