Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Τίτλος ΣπουδώνΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2023 - 2024
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://msc-env.physics.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςmsc-env@physics.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μεταπτυχιακό
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Φυσική του Περιβάλλοντος» του Τμήματος Φυσικής, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων των 4 εξαμήνων, ο οποίος αντιστοιχεί σε 120 ECTS (Υ.Α. 16761, ΦΕΚ 2429 τ.Β018). Στα τρία πρώτα εξάμηνα (30 ECTS έκαστο) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 10 μαθήματα υποβάθρου - γενικών γνώσεων Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και σε 5 επιλεγόμενα μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα σπουδών διαθέτει συνολικά 15 μαθήματα επιλογής. Στο 4ο εξάμηνο (30 ECTS) οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης, την οποία παρουσιάζουν δημόσια και ακολούθως εξετάζονται από τριμελή επιτροπή.
Το ΠΜΣ εφαρμόζει σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης που βασίζεται στην πλατφόρμα της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ (https://qa.auth.gr) που διέπεται από διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα.
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ώστε να παράγει εξειδικευμένους Φυσικούς-Περιβαλλοντολόγους, ικανούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για τη διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η αέρια ρύπανση σε τοπική και παγκόσμια κλίμακα, οι επιπτώσεις από βιομηχανικές δραστηριότητες, και οι παγκόσμιες μεταβολές στην ατμόσφαιρα και το κλίμα. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν ικανότητες που τους επιτρέπουν: α) την ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων, β) την εκτέλεση μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων, γ) τη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και δ) τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού και γλωσσών προγραμματισμού, ατμοσφαιρικών μοντέλων και βάσεων δεδομένων.
Το επιστημονικό υπόβαθρο των αποφοίτων επιτρέπει την απορρόφησή τους σε φορείς που ασχολούνται με την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν στην πολιτική της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης και της πρόβλεψης των περιβαλλοντικών κινδύνων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Επαγγελματικές ευκαιρίες απασχόλησης των αποφοίτων προσφέρονται σε Υπουργεία, ΟΤΑ, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ΝΠΔΔ, βιομηχανίες, οργανισμούς του δημοσίου, ΜΜΕ, καθώς και στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση και διάφορα Ερευνητικά Ιδρύματα. Επιπλέον, οι απόφοιτοι αποκτούν την ικανότητα να εργάζονται, είτε αυτόνομα, είτε ομαδικά, σε ερευνητικές δραστηριότητες -σε πολλές περιπτώσεις στα πλαίσια διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων-, να αναζητούν νέες γνώσεις και να ενημερώνονται βιβλιογραφικά για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης, να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν το έργο τους σε τρίτους, ενώ γενικότερα εξοικειώνονται με την έρευνα για τη διερεύνηση τοπικών, περιφερειακών και παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τέλος, με την ευρύτητα των παρεχόμενων επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Φυσική του Περιβάλλοντος και την ερευνητική μεθοδολογία, οι απόφοιτοι αποκτούν την ευελιξία να προσαρμόζονται σε νέα ερευνητικά πεδία σχετικά, ή απλώς συναφή, με το αντικείμενο των σπουδών τους.
Δεν υπάρχει.
Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 6,0- 6,49
Ανεπιτυχώς: 0-5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 6.
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου