Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Τίτλος ΣπουδώνΠτυχίο Γεωπονίας
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2021 - 2022
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.agro.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@agro.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Πτυχίο Γεωπονίας
Προπτυχιακό
Απολυτήριο Λυκείου- Εξετάσεις Εθνικού επιπέδου
Για την απόκτηση του πτυχίου του Tμήματος Γεωπονίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε υποχρεωτικά και σε μαθήματα επιλογής, τα οποία κατανέμονται σε δέκα εξάμηνα σπουδών, και ταυτοχρόνως να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μεταξύ του 8ου και 10ου εξαμήνου και να εκπονήσουν Πτυχιακή Διατριβή.
Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται σε πέντε εξάμηνα σπουδών γενικής γεωπονικής παιδείας και σε πέντε εξάμηνα σπουδών γεωπονικού προσανατολισμού και εμβάθυνσης σε μία από τις παρακάτω πέντε ενότητες/κατευθύνσεις: 1) Αγροτική Οικονομία, 2) Ζωική Παραγωγή, 3) Έγγειες Βελτιώσεις, Εδαφολογία και Γεωργική Μηχανική, 4) Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, 5) Φυτικής Παραγωγής. Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν μέχρι το τέλος του 5ου εξαμήνου των σπουδών τους. Κάθε φοιτητής, προτού ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης επιλογής του, πρέπει οπωσδήποτε να εξετασθεί επιτυχώς σε ορισμένα (συγκεκριμένα) μαθήματα γενικής γεωπονικής παιδείας που η κάθε κατεύθυνση θεωρεί και ορίζει ως προαπαιτούμενα. Η εξέταση των μαθημάτων πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις ή προφορικά ή με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει ο υπεύθυνος-διδάσκων του μαθήματος (π.χ., συγγραφή και παρουσίαση εργασιών).
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος Γεωπονίας παρέχει την απαραίτητη και αναγκαία εκπαίδευση με μαθησιακά αποτελέσματα και απόκτηση δεξιοτήτων που καθιστούν ικανούς τους αποφοίτους του Τμήματος ώστε να διαχειρίζονται ορθολογικότερα τους φυσικούς πόρους και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τις εισροές με σκοπό την αύξηση της προσόδου από την καλλιέργεια φυτών και την εκτροφή αγροτικών ζώων. Επίσης, το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις στους πτυχιούχους ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα σύγχρονης και καινοτόμου αγροτικής πολιτικής με στόχο την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ποιοτικών αγροτικών προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης και πάντοτε εντός του πλαισίου της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωπονίας αποκτούν όλα τα απαραίτητα προσόντα για να παρακολουθήσουν επιτυχώς μεταπτυχιακές σπουδές.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας, με βάση τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης Γεωπονικής Επιστήμης, γίνονται επιστήμονες με δεξιότητες (ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας) για: α) τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής και σε θέματα τυποποίησης και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων για την παραγωγή τροφίμων, β) την ενημέρωση και πληροφόρηση των γεωργών για την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνογνωσίας, γ) την οργάνωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δ) την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων για τη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, ε) την εμπορία των γεωργικών προϊόντων, στ) την υιοθέτηση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, ζ) την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, η) την ορθή χρήση εισροών στη γεωργία, θ) την ανάπτυξη της υπαίθρου, ι) την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου και αγροτουριστικών προϊόντων, και ια) τη διδασκαλία μαθημάτων της γεωπονικής επιστήμης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στις τεχνικές σχολές.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας, με βάση τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις μεθοδολογικές δυνατότητες που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα (αποδεδειγμένη επάρκεια χρήσης γνώσεων και δεξιοτήτων): 1) να εφαρμόζουν επαρκώς και με επιτυχία την αποκτηθείσα γνώση στην πράξη (παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά την άσκηση γεωργίας και κτηνοτροφίας), 2) να επικοινωνούν με μεγάλη ευκολία στη γλώσσα των γεωργών, 3) να αναζητούν σύγχρονες τεχνολογίες για την ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών και ακολούθως να συνθέτουν απόψεις για την επίλυση αγροτικών προβλημάτων, 4) να προσαρμόζονται εύκολα σε νέες καταστάσεις ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις, 5) να εργάζονται αυτοδύναμα ή ως μέλη διεπιστημονικών ομάδων σε εθνικό ή/και σε διεθνές επίπεδο, 6) να παράγουν νέες ιδέες και νέα επιστημονική γνώση, 7) να προωθούν πρωτοποριακές και καινοτόμες ιδέες στην επιστήμη και στην τεχνολογία, 8) να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα, 9) να συμβάλλουν στη χάραξη και στην υλοποίηση γεωργικής πολιτικής, 10) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη, 11) να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 12) να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, καθώς, επίσης, και ευαισθησία σε θέματα φύλου, και 13) να ασκούν αντικειμενική κριτική και κυρίως αυτοκριτική.
Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
Ο σκοπός της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας είναι διττός: 1) να καταρτίζει επιστήμονες ικανούς να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τα οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν από την αγροτική δραστηριότητα και 2) να προάγει την έρευνα και την επιστήμη της αγροτικής οικονομίας για τον εντοπισμό και επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής Γεωργίας.
Κατεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής
Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα της κατεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής της Γεωπονικής Σχολής αφορούν 1) τις επιστήμες και τη μηχανική του νερού και των υδατικών πόρων 2) την εδαφολογία και τη διαχείριση των εδαφικών πόρων και 3) την γεωργική μηχανολογία και την ενέργεια στη γεωργία.
Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας με κατεύθυνση τις Έγγειες Βελτιώσεις, Εδαφολογία και Γεωργική Μηχανική, πέραν των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γενική γεωπονική παιδεία, αποκτούν και τις παρακάτω ειδικές δεξιότητες: 1) τη διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων (κυρίως εδάφους, νερού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) για την αύξηση και προστασία της γεωργικής παραγωγής 2) το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση έργων γεωργικού ενδιαφέροντος 3) τη διαχείριση των γεωργικών μηχανημάτων και 4) την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και των εδαφών.
Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Το γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων καλύπτει το πεδίο της βιομηχανικής επεξεργασίας - μεταποίησης και συντήρησης - της γεωργικής παραγωγής (φυτικής και ζωϊκής) για την παραγωγή τροφίμων.
Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα της κατεύθυνσης αφορούν 1) την Επεξεργασία και Μηχανική Τροφίμων, 2) τη Χημεία και Φυσικοχημεία Τροφίμων, 3) τη Μικροβιολογία, Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων, 4) τη Βιοχημεία και Διατροφή του ανθρώπου και 5) την Οινολογία και τις Τεχνολογίες βιομηχανικής μεταποίησης των προϊόντων που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη χώρα.
Οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης, πέρα από τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη γενική γεωπονική παιδεία, αποκτούν ειδικές δεξιότητες, που αφορούν: 1) τον σχεδιασμό διεργασιών επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων, 2) την οργάνωση των γραμμών παραγωγής και τις αρχές επιλογής και λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού των Βιομηχανιών Τροφίμων, 3)τη χημική, φυσικοχημική, βιοχημική και μικροβιολογική ανάλυση καθώς και τον ποιοτικό, υγιεινολογικό και τεχνολογικό έλεγχο των τροφίμων και των ποτών, 4) τη θρεπτική αξία των τροφίμων και συστατικών τους σε σχέση με τη διατροφή και την ευεξία του ανθρώπου και 5) την περιβαλλοντικά φιλικά και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση ενέργειας, νερού και βιομηχανικών αποβλήτων.
Κατεύθυνση Ζωϊκής Παραγωγής
Το γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής παρέχει εκπαίδευση στη διατροφή, τη γενετική βελτίωση, την αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων, την ιχθυοκομία. Δίδει τη δυνατότητα για εξειδίκευση σε αντικείμενα όπως η διατροφή αγροτικών ζώων και το περιβάλλον, η φυσιολογία πέψης και ο μεταβολισμός, η τεχνολογία ζωοτροφών, οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην αναπαραγωγή και διατροφή των αγροτικών ζώων, η φυσιολογία αναπαραγωγής, η διαχείριση βοσκοτόπων, η γενετική βελτίωση των αγροτικών ζώων, τα συμβατικά και ολοκληρωμένα συστήματα ζωικής παραγωγής, η εφαρμογή πληροφορικής στη ζωική παραγωγή, η διαχείριση της βιοποικιλότητας.
Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής
Η Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής περιλαμβάνει τρεις Τομείς: Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου, Φυτοπροστασίας και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας.
Τομέας Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου
Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου του Τμήματος Γεωπονίας περιλαμβάνει: Φυσιολογία, οικοφυσιολογία, βιοτεχνολογία, βελτίωση, θρέψη-λίπανση, αύξηση-ανάπτυξη, μετασυλλεκτική φυσιολογία-μεταχείριση, τεχνολογία καλλιέργειας και παραγωγής προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού των οπωροκηπευτικών φυτών ήτοι: των οπωροφόρων δένδρων και θάμνων, της αμπέλου και των λαχανικών, των ανθέων και των καλλωπιστικών φυτών. Αμπελογραφία. Αειφορική διαχείριση αγροοικοσυστημάτωνοπωροκηπευτικών. Αρχιτεκτονική τοπίου, παρκοτεχνία-κηποτεχνία, σχεδιασμός, διαχείριση και προστασία τοπίου και οικοσυστημάτων. Βιολογία της μέλισσας και του μεταξοσκώληκα και η γεωργική εκμετάλλευσή. Επικονίαση με έντομα.
Τομέας Φυτοπροστασίας
Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Τομέα Φυτοπροστασίας, αφορούν 1) την Εφαρμοσμένη Ζωολογία και Παρασιτολογία και ειδικότερα την Εντομολογία, Ακαρολογία, Νηματωδολογία 2) την Φυτοπαθολογία και ειδικότερα την Μυκητολογία, Βακτηριολογία και Ιολογία και 3) τα Γεωργικά Φάρμακα και ειδικότερα τη Χημεία Τοξικολογία και Υπολείμματα.
Στον Τομέα Φυτοπροστασίας, πέραν των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γενική γεωπονική παιδεία, αποκτώνται και οι παρακάτω ειδικές δεξιότητες: 1) η αναγνώριση και η αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται στα φυτά, στα αγροτικά προϊόντα και στον άνθρωπο από έντομα, ακάρεα και νηματώδεις, μύκητες, βακτήρια και ιούς 2) η γνώση σχετικά με τη χημεία και τοξικολογία αλλά και τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και 3) η προστασία του περιβάλλοντος από τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων αλλά και την δράση τους σε οργανισμούς μη στόχους.
Τομέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας
Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα του Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (ΦΜΚ) αποσκοπεί στην άρτια εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών σε ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στην καλλιέργεια φυτών μεγάλης καλλιέργειας, όπως είναι τα σιτηρά, τα ψυχανθή, τα ενεργειακά φυτά, το βαμβάκι, ο καπνός, τα ζαχαρότευτλα, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Τα κυριότερα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα είναι η Οικολογία, η Οικοφυσιολογία, η Φυσιολογία φυτών, η Γεωργική χημεία, η Βιοχημεία φυτού, η Ζιζανιολογία, η Ολοκληρωμένη διαχείριση των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, η Γενετική, η Βιοχημική γενετική, η Κυτταρογενετική, η Ποσοτική γενετική, η Κλασική βελτίωση φυτών και η χρήση της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στη βελτίωση των φυτών, η Βιομετρία και ο Γεωργικός πειραματισμός, η Στατιστική, η Προστασία περιβάλλοντος και οι Υγρότοποι στη γεωργία. Η έρευνα του Τομέα ΦΜΚΟ εστιάζεται στην διερεύνηση προβλημάτων/ερωτημάτων που σχετίζονται με τη Φυσιολογία και τη Βιοχημεία των φυτών, τη Γενετική και τη Βελτίωση των φυτών, τις τεχνικές της καλλιέργειας, τη βιολογία και αντιμετώπιση των ζιζανίων, τη γεωργική οικολογία και τη μελέτη των γεωργικών οικοσυστημάτων.
Σημείωση
Η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταργήθηκε με το Π.Δ.247/04 (ΦΕΚ 235/30-11-04,τ.Ακαι το Τμήμα Γεωπονίας που υπαγόταν σ1υτήν επανήλθε στο καθεστώς του άρθρου 30 παρ.1 του Ν.1268/82 και του άρθρου 6 παρ.11 του Ν.1351/83. Ως ημερομηνία μετονομασίας του Τμήματος Γεωπονίας σε Γεωπονική Σχολή ορίστηκε η 11η Ιουλίου 2005 (συν. Συγκλήτου 2770/29-6-05 και συν. Πρυτ. Συμβουλίου του Α.Π.Θ. 1205/27-7-05). Με το Π.Δ.98/2013 (ΦΕΚ 134/5-6-2013,τ.Αιδρύθηκε η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στην οποία υπάγεται πλέον το Τμήμα Γεωπονίας. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας άρχισε με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.
Δεν απαιτείται επιπρόσθετη επαγγελματική κατοχύρωση από κρατικό οργανισμό και επαρκεί το Πτυχίο για την απασχόληση των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο δημόσιο ή ιδιωτικό Τομέα.
Πρόσβαση σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Η βαθµολογική κλίµακα µε την οποία υπολογίζονται οι βαθµοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθµιο (0-10) και ο βαθµός µόνο του πτυχίου ακολουθεί την παρακάτω βαθµολογική κλίµακα, µε τους ακόλουθους χαρακτηρισµούς σύμφωνα με την Υ.Α. Φ. 1.231/Β1/425, (ΦΕΚ 1099/5.9.2000/τΒ) άρθρο 60):
Άριστα : 8,50-10,00
Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49
Καλώς: 5,00- 6,49
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.
10 ΕΞΑΜΗΝΑ, 300 ECTS.
Ένα πλήρες ακαδηµαϊκό έτος σπουδών ισοδυναµεί µε 60 µονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων) και ένα πλήρες εξάµηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες φόρτου εργασίας), (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Υ.Α. Φ5/89656/Β3, άρθρ. 1-3, ΦΕΚ 1466/2007/Β). Σε κάθε µάθηµα αποδίδεται ο αριθµός των απαιτούµενων ECTS (>= 2 ) που εκφράζει το φόρτο εργασίας (ώρες) που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση ενός µαθήµατος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση.
κος Θωμάς Α. Κωτσόπουλος