Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Τίτλος ΣπουδώνΚοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ Κοινωνική Ψυχολογία
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2023 - 2024
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαwww.psy.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@psy.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ώρες φόρτου εργασίας
Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα
Μεταπτυχιακό
Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» είναι: 1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ειδικότερα, απόφοιτοι/ες Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της κατεύθυνσης Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμημάτων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμημάτων Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 2) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α0).
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» είναι πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα». Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε πέντε (5) υποχρεωτικά και δύο (2) κατe5πιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που ισοδυναμούν με εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS), την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης στο 2ο, 3ο και 4ο εξάμηνο διάρκειας 800 ωρών που ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες καθώς και στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η οποία εκπονείται κατά τη διάρκεια του 3ουκαι 4ουεξαμήνου φοίτησης και ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ισοδυναμούν με 30 πιστωτικές μονάδες ECTS φόρτου εργασίας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Κοινωνικής Ψυχολογίας και στους χώρους που βρίσκει εφαρμογές, με έμφαση τις εφαρμογές στην κοινότητα. Επιπλέον, στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, καθώς και στην εφαρμογή θεωρητικών αρχών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στην ευρύτερη κοινότητα.
Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν θεωρητικά σεμινάρια, ερευνητικά σεμινάρια και εργαστήρια μεθοδολογίας και πραγματοποιούν ένα ανεξάρτητο ερευνητικό έργο με εποπτεία, ενώ συμμετέχουν ενεργά σε ψυχοκοινωνικές δομές, καθώς και σε άλλους χώρους εφαρμογών και παρεμβάσεων στην ευρύτερη κοινότητα. Οι δεξιότητες που αποκτούν αφορούν: α) εξειδικευμένη και σε βάθος εκπαίδευση στην κοινωνική ψυχολογία και στις εφαρμογές της, β) εκπαίδευση στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση εφαρμογών και παρεμβάσεων σε δομές, οργανισμούς και διαφορετικούς πληθυσμούς, γ) κατάρτιση στις τεχνικές επιστημονικής έρευνας στα ανωτέρω γνωστικά πεδία και δ) συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Π.Μ.Σ..
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στη Κοινότητα» του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Ψυχολογίας έχουν ήδη αποκτήσει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου με τη λήψη του βασικού τους πτυχίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278 τ. Α0-12-1979) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236 τ. Α0.10.1998). Οι απόφοιτοι του ίδιου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι οποίοι δεν έχουν βασικό πτυχίο Ψυχολογίας δεν δικαιούνται να λάβουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
Πρόσβαση σε Διδακτορικές Σπουδές.
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι
δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα: 8,50 - 10,00
Λίαν Καλώς: 6,50 - 8,49
Καλώς: 6,00 - 6,49
Ανεπιτυχώς: 0,00 - 5,99
Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο " Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα " του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. είναι το 6.
4 ΕΞΑΜΗΝΑ, 120 ECTS
Ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS (Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων) και ένα πλήρες εξάμηνο σε 30 ECTS (1 ECTS=25-30 ώρες) (Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας Υ.Α. Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή). Σε κάθε μάθημα αποδίδεται ο αριθμός των απαιτούμενων ECTS (>=2) που εκφράζει το φόρτο εργασίας που απαιτείται από το φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος, εργαστηρίου, φροντιστηρίου, πρακτικής άσκησης κλπ.
Πλήρης φοίτηση
Μαρία-Ελένη Κοσμίδου