Είστε εδώ

Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
Οι κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» είναι: 1) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ειδικότερα, απόφοιτοι/ες Τμημάτων Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της κατεύθυνσης Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμημάτων Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμημάτων Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 2) Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς με τα παραπάνω επιστημονικής κατεύθυνσης. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
  1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνική Ψυχολογία

Τέλη Φοίτησης: Οι φοιτητές/ριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Ψυχολογία: Μέθοδοι Έρευνας και Εφαρμογές στην Κοινότητα» καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €) για όλη τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη δόση καταβάλλεται ταυτοχρόνως με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., ενώ η δεύτερη με την έναρξη του δεύτερου έτους σπουδών (έναρξη 3ουεξαμήνου φοίτησης).
Η μη καταβολή των τελών φοίτησης εντός τριών μηνών από την καθορισμένη, από τον παρόντα Κανονισμό, προθεσμία μπορεί να στοιχειοθετήσει επαρκή λόγο για διαγραφή από το Π.Μ.Σ. και σε αυτή την περίπτωση στο/στη φοιτητή/ρια χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων που ολοκλήρωσε επιτυχώς στο Π.Μ.Σ..

Υποτροφία: Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος όπως αυτό προκύπτει από τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές/ριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/ριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτές/ούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/ριών στο Π.Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο Π.Μ.Σ. Επιτυχόντες οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται την παραπάνω απαλλαγή.

ΠΜΣ Κοινωνική Ψυχολογία
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
Όχι
-
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου