Είστε εδώ

Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Βιολογίας
Πτυχιούχοι Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Οικολογία, Περιβαλλοντική Ηθική, Βιωματική εκπαίδευση, Θεατροπαιδαγωγική
Το πρόγραμμα αυτό επανιδρύθηκε ως Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής
-

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
Όχι
15
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
-