Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
84844
Τίτλος στα Ελληνικά
Εύρωστες Διαδικτυακές Υπηρεσίες: Διάκριση Ανθρώπου ή Μηχανής με Διαδραστικά Ηχητικά Μέσα
Τίτλος στα Αγγλικά
Robust Internet Services: Separation of bot or human with Interactive Audio Media
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ημερομηνία έναρξης
7 - 1 - 2011
Ημερομηνία λήξης
6 - 3 - 2013
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.