Είστε εδώ

Έργο ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Α.Π.Θ. αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας των εκπαιδευτικών, ερευνητικών δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών και υποδομών του Α.Π.Θ. - ΣΔΠ ΑΠΘ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), ΕΣΠΑ 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες εξόδου».
 
Κωδικός Πράξης: 302350
Δικαιούχος: ΑΠΘ
 
Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
ΠΕ 1: Σύστημα Δεικτών
ΠΕ 2: Ανάπτυξης Λογισμικού ΣΔΠ
ΠΕ 3: Οργανωτικός Σχεδιασμός του Συστήματος
ΠΕ 4. Αξιολόγηση του Συστήματος
ΠΕ 5. Αξιολόγηση της Πράξης
 
Παραδοτέα πράξης
• Σύστημα δεικτών μέτρησης επιδόσεων εκπαίδευσης, έρευνας και διοίκησης ΑΠΘ
• Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
• Οργανωτική Δομή και Λειτουργία του ΣΔΠ  -Εγχειρίδιο – Έντυπα – Οδηγίες Εργασίας – Κανονισμός Λειτουργίας
• Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις αξιολόγησης του ΣΔΠ
• Τελική Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης
 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 36 (μήνες) με ημερομηνία έναρξης την 1/9/2010.Ημερομηνία λήξης 31/8/2013.
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015 (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά).