Είστε εδώ

e-Οδηγός Σπουδών

ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Τίτλος ΣπουδώνΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόγραμμα ΣπουδώνΠΜΣ ΠΠΒΑ 2018-2023
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Ακαδημαϊκό Έτος2018 - 2019
ΚατάστασηΕνεργό
Ιστοσελίδαhttp://www.civil.auth.gr
Διεύθυνση Επικοινωνίαςinfo@civil.auth.gr
ECTS / Φόρτο ΕργασίαςΜια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας
ΠΜΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ή μηχανικών άλλων ειδικοτήτων, ή Πτυχίο Τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του προγράμματος.
Ο φοιτητής οφείλει να ικανοποιήσει της απαιτήσεις του προγράμματος, όπως αυτές προβλέπονται στο πρόγραμμα μαθημάτων και να ολοκληρώσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, έτσι ώστε στο τέλος των σπουδών του να αποκτήσει ένα σύνολο 75 πιστωτικών μονάδων.
Συγκεκριμένα, στο πρώτο εξάμηνο σπουδών (30 ECTS) ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να επιτύχει σε 4 υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών (30 ECTS) ο φοιτητής επιλέγει 5 μαθήματα επιλογής από τα προσφερόμενα. Κατά τη θερινή περίοδο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τους (15 ECTS), η οποία παρουσιάζεται δημόσια και αξιολογείται από τριμελή επιτροπή.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, μέσα από τα μαθήματα κορμού και επιλογής, αλλά και μέσω της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εκπαιδεύει τους φοιτητές του, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς ή επιστήμονες άλλων συναφών ειδικοτήτων, στην τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος και σε κοινωνικοοικονομικά και θεσμικά θέματα, που σχετίζονται άμεσα με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς και με τις επιπτώσεις έργων και δράσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών έχουν αποκτήσει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στους κλάδους της αποτίμησης, διαχείρισης και οικονομικής του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, της διαχείρισης και επεξεργασίας των περιβαλλοντικών δεδομένων, καθώς και της ανάλυσης αποφάσεων και επικινδυνότητας. Επίσης, έχουν αποκτήσει επιπλέον γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στο αντικείμενο των μαθημάτων επιλογής που παρακολούθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τους.
Πέρα από τις βασικές γνώσεις της επιστημονικής περιοχής της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, οι απόφοιτοι έχουν εκπαιδευθεί ώστε να έχουν ικανότητες: 1) εφαρμογής της γνώσης στην πράξη, 2) αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων εργαλείων και τεχνολογιών, 3) σχεδιασμού και διαχείρισης έργων 4) προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και λήψης αποφάσεων, 5) αυτόνομης ή ομαδικής εργασίας σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον και 6) παραγωγής νέων ερευνητικών ιδεών. Το πρόγραμμα σπουδών προάγει επίσης: 1) τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, 2) την κριτική, ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη, 3) την κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και 4) τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ευαισθησία σε θέματα φύλου.
Στηριζόμενοι σε αυτές τις μεταπτυχιακές σπουδές οι απόφοιτοι μπορούν να αναλάβουν ιδιαίτερα εξειδικευμένα καθήκοντα στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι απόφοιτοι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες ικανότητες που απαιτούνται για έρευνα και διδακτορικές σπουδές.
Δεν απαιτείται
Διδακτορικές σπουδές
Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).
Άριστα: 8.50-10.00
Λίαν Καλώς: 6.50- 8.49
Καλώς: 6.00-6.49
Ανεπιτυχώς: 0-5.99
Ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός: 6
Ένα πλήρες έτος (12 μήνες) εντατικών σπουδών που αντιστοιχούν σε 75 πιστωτικές μονάδες ECTS. Για την απόκτηση του ΜΔΕ oι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία έναν πλήρη κύκλο συστηματικών σπουδών διάρκειας δύο εξαμήνων (χειμερινό και εαρινό, διάρκειας 13 εβδομάδων το καθένα) που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες ECTS και να εκπονήσουν με επιτυχία κατά τη θερινή περίοδο μια μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που αντιστοιχεί σε 15 πιστωτικές μονάδες ECTS.
Εντατικό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης
Νικόλαος Θεοδοσίου