ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / INTERNSHIP
ΚωδικόςΝ700Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001179

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ8410

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600104230
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Γεωπονικής εκπαίδευ-σης, είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και διαρκεί δύο (2) μήνες. Πραγματο-ποιείται σε Φορείς Υποδοχής του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα. Οι προϋποθέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης περιλαμβάνονται στον σχετικό κανονισμό της ΠΑ (υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των ασκούμενων φοιτητών και των Φορέων Υποδοχής, αξιολόγηση της ΠΑ και άλλα συναφή θέματα). Η ΠΑ πιστώνεται με 10 ECTS. Η επίδοση των φοιτητών στην Πρακτική άσκηση αξιολογείται με την ένδειξη "επιτυχώς" ή "ανεπι-τυχώς" (Ε-Α). Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (και πιθανώς και τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη) οι φοιτητές είναι δυνατόν να επιλεγούν, εάν το επιθυμούν, με κατάθεση αίτησης στο Πρό-γραμμα "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-ου Θεσσαλονίκης. Υποέργο 2 - Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Α.Π.Θ." που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020". Στόχος του Προγράμματος είναι η βελ-τίωση και η αναβάθμιση της ΠΑ και η σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τον επαγγελματικό χώρο. Υπεύθυνος υλοποίησης του Προγράμματος είναι ο επίκουρος κα-θηγητής κ. Π. Γεωργίου (τηλ. 998752). Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και στη συνέχεια, η πραγματοποίηση της Πρα-κτικής Άσκησης διέπεται από τους παρακάτω κανόνες (αφορά και σε φοιτητές που έ-χουν εγγραφεί στα μητρώα του Τμήματος το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013): I. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, ΕΚΤΟΣ Α.Π.Θ. ή οποιουδήποτε άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ορίζεται σε ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από την κατεύθυνση σπουδών. II. Θεσπίζεται ως αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση δικαιώματος πραγματοποί-ησης ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ από τους φοιτητές του 4ου έτους με βάση την ημερομηνία εγγραφής τους στα μητρώα του Τμήματος, η επιτυχής εξέτασή τους σε έναν ελάχιστο αριθμό μαθημάτων. Συγκεκριμένα, απαιτείται: • Η επιτυχής εξέταση του 50% των μαθημάτων των έξι (6) πρώτων εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, εκ των οποίων το 80% είναι μαθήματα χαρακτηριζόμενα ως ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, καθώς επίσης και των μαθημάτων της ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογή μαθημάτων του 6ου εξαμήνου). • Δικαίωμα ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: 90 ECTS: • Α. 72 ECTS των μαθημάτων ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Πίνακας 1) του επισυναπτό-μενου πίνακα και των μαθημάτων της ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. • Β. 18 ECTS των άλλων μαθημάτων του κορμού. III. Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον «κανονισμό υλοποίησης της πρακτικής άσκησης» που επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί με ανάρτηση στον ιστότοπο του Τμήματος το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους η «ομάδα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης». IV. Η επιτυχής πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης πιστώνεται με 10 ECTS. Πίνακας 1. Μαθήματα Γεωπονικής Παιδείας α/α Κωδικός Μάθημα ECTS 1 Ν002Υ Αγροτική Οικονομική 5 2 Ν008Υ Ανατομία και Μορφολογία Φυτού 5 3 Ν010Υ Ζωοτεχνία - Αναπαραγωγή 5 4 Ν012Υ Αρχές Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων 5 5 Ν013Υ Διατροφή Αγροτικών Ζώων 5 6 Ν015Υ Γεωργική Υδραυλική 5 7 Ν017Υ Εδαφολογία 5 8 Ν019Υ Αγροτική Πολιτική - ΚΑΠ 5 9 Ν021Υ Φυσιολογία Φυτού 5 10 Ν016Υ Γεωργία 5 11 Ν018Υ Αμπελουργία 5 12 Ν020Υ Δενδροκομία 5 13 Ν022Υ Εντομολογία 5 14 Ν023Υ Εμπορία αγροτικών προϊόντων 5 15 Ν025Υ Λαχανοκομία 5 16 Ν027Υ Φυτοπαθολογία 5 17 Ν029Υ Θρεπτική αξία τροφίμων και διατροφή 4 18 Ν031Ε Προστασία Περιβάλλοντος 5 19 Ν033Ε Εφαρμογές πληροφορικής στις γεωπονικές επιστήμες 5 20 Ν035Ε Γεωργική Zωολογία 5 21 Ν037Ε Βιοχημεία 5 22 Ν039Ε Μετεωρολογία - Κλιματολογία 5 23 Ν041Ε Γεωργική Εκπαίδευση 5 24 Ν043Ε Συνεργατισμός 5 25 Ν045Ε Οινολογία και οινοπνευματώδη ποτά 5 26 Ν047Ε Γονιμότητα Εδάφους 5 27 Ν049Ε Εκμηχάνιση καλλιεργειών 5 28 Ν051Ε Διαχείριση Ενέργειας στη Γεωργία 5 29 Ν053Ε Αγροτικές Κατασκευές 5 30 Ν055Ε Ανατομία – Φυσιολογία Ζώου 5 31 Ν057Ε Υδατοκαλλιέργειες 5 32 Ν059Ε Προγραμματισμός Η/Υ 5 33 Ν061Ε Εισαγωγή στα Γεωργικά Φάρμακα 5 34 Ν063Ε Συστηματική Βοτανική 5 35 Ν024Ε Γενική Μικροβιολογία 5 36 Ν026Ε Επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα 5 37 Ν028Ε Γενετική 5 38 Ν030Ε Γεωλογία - Πετρογραφία 5 39 Ν032Ε Μηχανική βιοσυστημάτων 5 40 Ν034Ε Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών 5 41 Ν038Ε Βιοτεχνολογία αναπαραγωγής 5
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-09-2017