Είστε εδώ

Α.ΔΙ.Π.

 • Αξιολόγηση Ιδρύματος και Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
 1. Προοίμιο
 2. Συχνές Ερωτήσεις
 3. Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Ιδρύματος (Πρότυπο Σχήμα)
 • Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση
 1. Ανάλυση Γενικών Κριτηρίων Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών
 2. Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης
 3. Σχέδιο Περιγράμματος Μαθήματος (Παράδειγμα 1)
 4. Σχέδιο Περιγράμματος Μαθήματος (Παράδειγμα 2)
 5. Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
 • Εσωτερική Αξιολόγηση
 1. Ενημερωτικό φυλλάδιο (2007.07)
 2. Οδηγός εφαρμογής της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης (2007.08)
 3. Ανάλυση κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας ακαδημαϊκών μονάδων (2011.10)
 4. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο Σχήμα) (2012)
 5. Παράρτημα Πινάκων – Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτωn (2012)
 6. Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάθεση έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης (2009.12)
 7. Διευκρινιστικό σημείωμα για τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης (2010.06)
 • Απογραφικά Δελτία
 1. Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος
 2. Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντος
 3. Ερωτηματολόγιο Φοιτητών
 • Ειδικά Απογραφικά Δελτία για Σχολές και Τμήματα Επιστημών Υγείας
 1. Δελτίο Κλινικού Μαθήματος Άσκησης
 2. Εκτίμηση Κλινικού Μαθήματος Άσκησης
 • Εξωτερική Αξιολόγηση
 1. Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης - Ενημερωτικό Τεύχος (2010.02)
 2. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο Σχήμα) (2010.03)
 3. Στοιχεία Προτεινόμενου Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα
 4. Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης
 5. Ενδεικτικό Σχέδιο Προγράμματος Επιτόπιας Επίσκεψης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης
 • Τεύχος Διευκρινιστικών οδηγιών και ενδεικτικών Πινάκων
 1. Διευκρινιστική Εγκύκλιος: Οδηγίες για την σύνταξη των Εσωτερικών Εκθέσεων των Α.Ε.Ι.
 2. Παράρτημα 1. Παράρτημα 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων
 3. Παράρτημα 2. Παράρτημα 2. Ενδεικτικά απογραφικά στοιχεία της λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών των Α.Ε.Ι.
 4. Παράρτημα 3. Παράρτημα 3. Ενδεικτικοί πίνακες απογραφής στοιχείων και δεικτών των Ιδρυμάτων