Είστε εδώ

Δείκτες Ποιότητας

Οι δείκτες ποιότητας που προκύπτουν από την ανάλυση κριτηρίων της Α.ΔΙ.Π. υπολογίζονται αυτόματα από τις απαντήσεις των μελών του Ιδρύματος στα απογραφικά δελτία που θα συμπληρώνουν και θα υποβάλλουν μέσω του Σ.Δ.Π. Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζονται μέσω αναφορών με τρόπο τέτοιο ώστε να τους διευκολύνει τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και τις ΟΜ.Ε.Α. στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των ακαδημαϊκών τους μονάδων.