Είστε εδώ

Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΠΘ

Την περίοδο 29.11-5.12.2015 πραγματοποιήθηκε η Εξωτερική Αξιολόγηση του ΑΠΘ από Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, υπό τον συντονισμό και την ευθύνη της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητητας (ΑΔΙΠ), σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Το Πανεπιστήμιό μας έλαβε «Worthy of merit» (την υψηλότερη βαθμίδα σε τετραβάθμια κλίμακα), έχοντας λάβει στις επιμέρους ενότητες 10 «Worthy of merit» και 15 «Positive evaluation», που πρόκειται για εξαιρετική επιμέρους αξιολόγηση.

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, καθώς επίσης και η Έκθεση Αυτοαξιολόγησης με τα Παραρτήματά της παρατίθενται ακολούθως.

Μήνυμα Πρυτανικών Αρχών.

Σχετικά έγγραφα:
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης
Έκθεση Αυτοαξιολόγησης 2010-2015
Περιεχόμενα Συνολικού Παραρτήματος
Παράρτημα Α - Συνημμένα Αρχεία Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης
Παράρτημα Β - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΑΠΘ
Παράρτημα Γ - Πίνακες Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης