Είστε εδώ

Στατιστικές Αναφορές

Το Σ.Δ.Π. έχει τη δυνατότητα να παράγει πίνακες και γραφήματα με στοιχεία και δείκτες λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Μονάδων. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα υπολογισμού του Παραρτήματος των Πινάκων που πρέπει να συνοδεύει κάθε ετήσια και πλήρη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, εφόσον, βέβαια, τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο σύστημα των Γραμματειών.