Είστε εδώ

Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Μαθημάτων

Η συμπλήρωση των δελτίων αξιολόγησης των μαθημάτων κάθε εξαμήνου από τους φοιτητές μπορεί να πραγματοποιείται μέσω του Σ.Δ.Π. Οι φοιτητές του Α.Π.Θ. μετά την είσοδό τους στο σύστημα θα βρίσκουν στην προσωπική τους ιστοσελίδα μόνο τα μαθήματα που μπορούν να αξιολογήσουν. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων γίνεται μέσω του συστήματος στο τέλος κάθε εξαμήνου. Με την υποβολή τους, οι απαντήσεις των φοιτητών θα υφίστανται αυτόματη επεξεργασία και τα ανώνυμα αποτελέσματα της ανάλυσής τους θα είναι διαθέσιμα στους διδάσκοντες των μαθημάτων, επίσης μέσω του Σ.Δ.Π. Η ΟΜ.Ε.Α. κάθε Ακαδημαϊκής Μονάδας θα έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησης όλων των μαθημάτων, καθώς και σε συγκεντρωτικά αποτελέσματα.