Είστε εδώ

Απογραφικά Δελτία

Η υποχρεωτική συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων (μαθήματος, διδάσκοντος κ.λπ.) που προηγουμένως γινόταν έντυπα, πραγματοποιείται πλέον μέσω του Σ.Δ.Π. Με δεδομένο ότι οι Γραμματείες καταχωρούν έγκαιρα τους διδάσκοντες των μαθημάτων στο πληροφοριακό τους σύστημα, τα μέλη του Ιδρύματος με την είσοδό τους στο σύστημα βρίσκουν στην προσωπική τους σελίδα τόσο τα ατομικά τους απογραφικά δελτία, όσο και τα απογραφικά δελτία των μαθημάτων τα οποία διδάσκουν. Τα απογραφικά δελτία εκτός των κριτηρίων που έχουν τεθεί από την Α.ΔΙ.Π. καλύπτουν και αυτά του ECTS, του Diploma Supplement και άλλων διεθνών προγραμμάτων. Η συμπλήρωσή τους θα γίνεται απευθείας στο σύστημα και με την υποβολή τους πραγματοποιείται αυτόματα η καταγραφή και επεξεργασία τους. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων τους είναι διαθέσιμα μέσω του συστήματος στους ενδιαφερομένους.

Δεδομένα που αφορούν τη Γραμματεία καταχωρούνται στο δικό της σύστημα. Τέτοια στοιχεία είναι μεταδεδομένα των μαθημάτων, όπως αυτά προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του εκάστοτε Τμήματος (syllabus, scope, skills, κλπ.) και αλλάζουν σπάνια. Αυτά είναι προσβάσιμα, αλλά όχι επεξεργάσιμα από τους χρήστες του Σ.Δ.Π. Οι διδάσκοντες πρέπει να συμπληρώνουν μόνο τα στοιχεία εκείνα που αφορούν το δικό τους τρόπο παράδοσης του συγκεκριμένου μαθήματος στο εκάστοτε ακαδημαϊκό εξάμηνο (learning instance).