Είστε εδώ

Κεντρική Βάση Βιβλιογραφικών Δεδομένων

Σε συνεργασία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη έχει δημιουργηθεί μια κεντρική βάση βιβλιογραφικών δεδομένων η οποία θα περιλάβει το σύνολο του δημοσιευμένο έργο των μελών του Α.Π.Θ. Στη βάση αυτή έχουν ενσωματωθεί οι δημοσιεύσεις των καταλόγων που τα Τμήματα έχουν υποβάλει με τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολογησής τους, αυτές που είχαν καταχωρηθεί στην Καρτέλα Ερευνητή της Ε.Ε. καθώς και οι δημοσιεύσεις από το Ι.Κ.Ε.Ε. της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται πολλαπλές καταχωρήσεις της ίδιας πληροφορίας σε διαφορετικά συστήματα. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συμβάλει έμπρακτα ώστε να συμπληρωθούν οι δημοσιεύσεις των μελών του Α.Π.Θ. που δε θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη βάση. Τα μέλη του Ιδρύματος ακολούθως θα πρέπει να επικαιροποιούν τον κατάλογο των δημοσιεύσεών τους στην κεντρική βάση δεδομένων του Ι.Κ.Ε.Ε. Μέσω του συστήματος είναι δυνατή η εξαγωγή του καταλόγου των δημοσιεύσεων των μελών κάθε ακαδημαϊκής μονάδας για να εκτυπωθεί ή να επισυναφθεί σαν παράρτημα στην έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης.